HABARLAR


Täze neşiriň şuglasy

Kitaphanalar

13.10.2020

Ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasy, Aşgabat şäheriniň 82-nji orta mekdebi bilen bilelikde Hormatly ...

Goşa dilli tüýdük

Medeni miras

13.10.2020

Türkmen halkynyň saz gurallarynyň içinde dilli tüýdügiň goşlandyrylan görnüşleri hem belli bolupdyr. Dilli tüýdüge garanyňda, goşa tüýdügiň çalmasy has kyn bolup...

Bitikgala

Taryhy ýadygärlikler

09.10.2020

Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan kemal tapan iki kitapdan ybarat «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly saldamly ylmy eseriniň neşir edilmegi ...

Sazly ömri sarpalap

Täzelikler

09.10.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ähli ulgamlar bilen bir hatarda milli medeniýetimizi, sungatymyzy...

Ussatlyk mekdebi

Kitaphanalar

09.10.2020

Golaýda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen 13-nji orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy Nurjan Amannepesowyň Türkmenistanyň halk ýazyjysy ...

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Täzelikler

08.10.2020

7-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.

Gyz sepi

Medeni miras

08.10.2020

Türkmeniň toý däp-dessurlary — örän täsirli ajaýyplyklara baý. Olaryň asyl manysy ata-babalarymyzyň ruhy düşünjeleriniň örän ýokary bolandygyndan habar berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy

Täzelikler

07.10.2020

6-njy oktýabrda Türkmenistanyň halky 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň, ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň ýüzlerçe müňüsini hasrat bilen hatyralaýar.

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

07.10.2020

5-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň...

«Hatyra güni – hakyda güni»

Kitaphanalar

07.10.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylarynyň arasynda Hatyra güni mynasybetli «Hatyra güni – hakyda güni» atly söhbetdeşlik geçirdi.