HABARLAR


«Arçabil» myhmanhanasy

Syýahatçylygyň mekany

05.03.2020

Bäşýyldyzly «Arçabil» myhmanhanasy Köpetdagyň eteginde ýerleşen, Aşgabadyň görküne görk goşup oturan myhmanhanadyr.

Halk suratkeş Bäşim Nuralynyň döredijiligine bagyşlanan ýatlama sergisi

Muzeýler

05.03.2020

2020-nji ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Bäşim Nuralynyň 120 ýyllygy mynasybetli ...

Şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi

Muzeýler

05.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň, aýratyn hem talyplaryň arasynda türkmeniň geçmiş taryhyny...

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

05.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parahatçylykly syýasatynyň netijesinde oba-kendi şäher bilen bäsleşýän agzybir halkymyzyň ümzügi buýsançly ösüşlere tarap ..

«Türkmenistan Bitaraplyk ýoly bilen» atly sergi

Muzeýler

05.03.2020

2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny şöhratlandyrmak we raýatlarymyzyň ...

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

Muzeýler

05.03.2020

2020-nji ýyla “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” diýlip at berilmegi uly bir many mazmuna eýedir.

Milli Gymmatlyklarymyzyň Naýbaşy Nusgalary Ýunesko-Nyň Sanawynda

Medeni miras

05.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli mirasymyzyň ajaýyp nusgalarynyň dünýä derejesindäki ornuny ebedileşdirmekde hem-de milli mirasymyzyň ...

Türkmen Milli Halyçylyk Sungaty

Medeni miras

05.03.2020

Halkymyzyň döreden we sünnäläp biziň günlerimize ýetiren gadymy we naýbaşy gymmatlyklarynyň biri hem türkmen halysydyr.

Halkyň Ruhy Hazynasy

Medeni miras

05.03.2020

Milli mirasymyz jemgyýetiň ruhy baýlygynyň aýrylmaz bir bölegidir. Türkmen halkynyň gadymy medeni mirasy, ruhy gymmatlyklary asyrlaryň ...

Çeper Döredijiligiň Ussaçylygy

Medeni miras

05.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli medeniýetimizi ösdürmek, milli mirasymyzy ...