HABARLAR


Köýtendag döwlet goraghanasy

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Köýtendag goraghanasy äpet Pamir-Alaý dag ulgamynyň Gissar gerşiniň bir şahasy bolan Köýten dagynyň günbatar eňňidinde ýerleşýär.

Köwata gowagy

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Ýerasty kölli bu gowak Aşgabatdan 90 km günbatarda, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýerleşýär.

“Garagum Ýalkymy” – Alawly Oý

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Derweze – Türkmenistanda iň geň-enaýy ýerleriň biridir. Çölüň ortasyndaky ini 60 metr we çuňlugy 20 metre barabar

Hazaryň Mümkinçilikleri Adamzadyň Hyzmatynda

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

2007-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenbaşy şäherinde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasy Türkmenistanyň ösüş strategik ...

Aşgabat –syýahatçylyk merkezi

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Türkmenistan döwletimiziň paýtagty Aşgabadyň özboluşly hem gadymy taryhy bar. Bu ajaýyp şäher Köpetdagyň etegindäki giň düzlükde, deňiz derejesinden 214-240 ...

«Oguzkent» myhmanhanasy

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Bäş ýyldyzly «Oguzkent» myhmanhanasy ýokary derejedäki myhmanlary kabul etmek we iri halkara maslahatlaryny geçirmek üçin niýetlenilen häzirki zaman...

«Aşgabat» myhmanhanasy barada maglumat

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

“Aşgabat” myhmanhanasy 15 gatdan ybarat bolup durýar. Myhmanhana 1 956 orunlyk bolup 738 sany otagy bar.

Zenanlary gutlamak dabarasy

Täzelikler

06.03.2020

Şu günler Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda Baky Bitarap Türkmenistan

Şahyryň Sarpasy

Täzelikler

06.03.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýetiniň, sungatynyň, edebiýatynyň ösmegine uly goşant goşan...

«Milli miras türkmen halkynyň genji - hazynasy» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

06.03.2020

Türkmenistan döwletimiz hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagy bilen, hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallalary netijesinde 2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýyly