HABARLAR


“Türkmen halk ertekileri” kitabyndan

Kitaphanalar

07.07.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Türkmen Standartlarynyň Baş Döwlet gullugynyň Gökderedäki

Ellerim işli bolsun

Muzeýler

07.07.2021

Türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuşyny, estetiki-gözellik dünýäsini, milli däp-dessuryny häsiýetlendirýän türkmen milli egin-eşikleri biziň medeniýetimiziň aýrylmaz bir bölegidir. Halkymyzyň taryhynyň belli bir döwürlerinde döredilip

TÜRKMENISTAN SEBITIŇ WE YKLYMYŇ DÖWLETLERINIŇ HYZMATDAŞLYGYNYŇ KÖPRÜLERINI DÖREDÝÄR

Täzelikler

07.07.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň ulag-logistika düzüminiň ösüşi bilen tanyşdy

TÜRKMENISTAN — BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASY: PARAHATÇYLYGY WE DURNUKLY ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEKDE HYZMATDAŞLYK

Täzelikler

07.07.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygy bilen duşuşdy

TÜRKMENISTANDA EKOLOGIÝA SYÝAHATÇYLYGYNYŇ ÖSDÜRILIŞI

Syýahatçylygyň mekany

07.07.2021

Häzirki döwürde ýurdumyzda syýahatçylyk pudagyny ösdürmeklige aýratyn üns berilýär. Dünýä ýurtlarynyň tejribesinde syýahatçylygyň dürli görnüşleri bardyr. Olara taryhy-medeni ýadygärliklere syýahat, şypahanalara syýahat,

Gözlerimiziň guwanjy, göwünlerimiziň buýsanjy

Kitaphanalar

07.07.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirligi bilen Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň bilelikde gurnamagynda Gökderede ýerleşýän “Altyn sümmül”

“Kitap – bilimleriň açary”

Kitaphanalar

07.07.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy tomusky dynç alyş möwsüminde ýurdumyzyň iň gözel künjegi bolan Gökdere jülgesinde ýerleşýän

“Biz ertekileri suratlandyrýarys”

Kitaphanalar

07.07.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Altyn ýyldyz” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde türkmen halk ertekilerine bagyşlanan “Biz ertekileri suratlandyrýarys”

“Pyragynyň köňül kelamy”

Kitaphanalar

07.07.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Kärdeşler Arkalaşygynyň milli merkeziniň Gökderedäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Pyragynyň köňül kelamy”

Şekillere siňen sungatym

Muzeýler

05.07.2021

Türkmenistanyň Prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow ýurt başyna geçen ilkinji günlerinden başlap türkmen halkynyň milli medeni mirasyna, sungatyna aýratyn üns berip başlady. Gahryman Arkadygymyz: