HABARLAR


Bagtyýar Biz, Arkadagly Bitarap Diýarda

Täzelikler

06.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Diýarymyz türkmen zenanyna hormat...

Okuw mekdebinde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly sergi gurnaldy

Täzelikler

06.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parahatçylykly syýasatynyň netijesinde oba-kendi şäher bilen bäsleşýän agzybir...

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda geçirilen dabaralar

Konsertler

06.03.2020

2020-nji ýylyň 15-nji fewralynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje

2020-nji ýylyň mart aýynyň 14-ne geçiriljek konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň mart aýynyň 14-ne geçiriljek konsertleriň tertibi

2020-nji ýylyň 10-15-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň 10-15-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

2020-nji ýylyň 06-13-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

2020-nji ýylyň 06-13-nji mart aralygynda kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Medeni Hyzmatyň Täze Görnüşi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Sahna oýunlaryna we sirk tomaşalaryna giriş peteklerini onlaýn arkaly satyn almak mümkinçiligi döredildi.

«Ene toprak» gyzgyn garşylandy

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahnasynda goýlan dünýä belli ýazyjy Çingiz Aýtmatowyň «Ene toprak» atly ...

„Şahandazlar“ atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

„Şahandazlar“ atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

«Bagtyýarlyk döwrüniň halk teatrlary» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Teatr we kino dünýäsi

06.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi ýurdumyzyň halk teatrlarynyň arasynda «Bagtyýarlyk döwrüniň halk teatrlary» atly döredijilik ...