HABARLAR


WELOSIPED SÜRSEŇ...

Täzelikler

30.06.2020

Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, welosiped sporty dünýäde sportuň iň meşhur görnüşleriniň biridir. Dünýäde 420 milliondan gowrak welosipedçi hasaba alnandyr.

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň öňündäki meýdançada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň doglan gününe bagyşlanan baýramçylyk konserti boldy.

Täzelikler

30.06.2020

Baýramçylyk konsertinde Watanymyzyň gülläp ösmeginiň we halkymyzyň bagtyýarlygynyň bähbidine möhüm döwlet işini alyp barýan milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa alkyşlar belentden ýaňlandy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň pygamber ýaşyna ýetmegi mynasybetli Gökdepe metjidinde akgoýun toý sadakasyny berdi.

Täzelikler

30.06.2020

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlar bilen mähirli salamlaşyp, milli däp-dessurlaryň gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýandygyny hem-de taryhymyz, geçmişimiz bilen berk baglanyşyklydygyny...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi.

Täzelikler

30.06.2020

Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

«Arkadagly nesiller»

Kitaphanalar

30.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda iýun aýynyň 28-ne Gökderedäki «Şöhle» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde «Arkadagly nesiller» ...

«Watan mukaddesligi» muzeýinde

Muzeýler

29.06.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdymyzda sanly ulgamy ornaşdyrmak...

«Türkmenistan dünýä siwilizasiýasynyň sallançagy: milli miras we möhüm wezipeler»

Taryhy ýadygärlikler

29.06.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda çykaran 510 karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde...

Türkmenistanyň hormatly atlaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine

Täzelikler

29.06.2020

Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda hormatly atlara mynasyp bolmagyňyz hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi bolmagyňyz

Medeniýet hepdeligi - 2020: bäşinji gün

Muzeýler

29.06.2020

26-njy iýunda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Daşoguz welaýatyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň zalynda ýurdumyzyň muzeýleriniň we döwlet taryhy-medeni goraghanalarynyň işgärleriniň maslahaty geçirildi.

Medeniýet hepdeligi — 2020: dördünji gün

Konsertler

26.06.2020

Daşoguz welaýatynda dowam edýän Medeniýet hepdeliginiň nobatdaky güni hem köpöwüşginli çärelere baý boldy.