HABARLAR


«Gül bezelen halym»

Muzeýler

01.06.2020

Türkmen halysy bütin dünýäde ykrar edilen sungat eserine öwrüldi. Bu gudratyň, ýagny türkmen halysynyň dokalyşyny öz gözleri bilen synlaýan jahankeşdeler, syýahatçylar haly barada örän

Çaga kürtekçesi, Köken

Medeni miras

01.06.2020

«Bal süýji, baldan-da bala» diýip, öz balasyny ýelden ýelpäp, Günden gorap ulaldýan türkmen halky çaga eşiklerine hem aýratyn ähmiýet berip, olaryň dürli görnüşlerini döredipdir.

Hasabat konserti

Täzelikler

01.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni toý-baýramlara, şanly senelere beslenýär. Şeýle dabaralaryň biri hem şu gün Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda

Daşky gurşawy goramygyň Bütindünýä güni mynasybetli bäsleşik

Muzeýler

01.06.2020

Daşky gurşawy goramagyň Bütindünýä güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti bilen bilelikde ...

«Kerwensaraýyň» peştagy (XIII-XIV asyrlar)

Taryhy ýadygärlikler

29.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda çykaran 510 karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki ...

Göçme sergi

Muzeýler

29.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzda ýurt Baştutanymyzyň çäksiz tagallasy bilen müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan taryhy-medeni mirasymyzy...

Talyp joşguny-2020

Täzelikler

29.05.2020

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ...

Parahatlyk dünýäsi

Täzelikler

28.05.2020

2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň milli medeniýetini

Ýaş nesil hakda alada

Täzelikler

28.05.2020

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň atalyk aladalary netijesinde, beýleki pudaklar bilen bir hatarda, bilim ulgamy hem uly ösüşlere eýe bolýar.

«Haly – türkmeniň kalbydyr»

Kitaphanalar

28.05.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda maý aýynyň 27-ne Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş