HABARLAR


«Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»

Muzeýler

23.05.2020

2020-nji ýyla «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýlip at berilmegi uly many mazmuna eýedir. Türkmenistan daşary syýasy strategiýasy netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň...

Lukman maslahat berýär

Täzelikler

23.05.2020

Her gezek suw gaýnadanyňyzdan soň, suw gaýnadýan gabyňyzyň, çaýnegiňiziň düýbündäki çökündileri aýyrmaly.

«Aşgabat ak şäherim - ak bagtym»

Muzeýler

23.05.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününiň baýram edilmegi indi asylly däbe öwrüldi.

Aşgabat şäheri syýahatçylyk şäheridir

Syýahatçylygyň mekany

22.05.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň binýadynda ýurdumyz gün-günden ösýär, özgerýär.

«Bagt şäherim Aşgabat»

Muzeýler

22.05.2020

Gözel ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy we öňdengörüjülikli syýasaty netijesinde düýpli özgerişlere eýe boldy.

Galpak toýy

Medeni miras

22.05.2020

Çaga bir, bir ýarym ýaşanda galpagy syrylyp, galpak toý edilýär. «Çile saçy agyr bolarmyş» diýen yrym bar. Çaganyň ilkinji saçyny daýysyna syrdyrmak däbi gadym döwürlerden bäri ...

«Türkmenistanyň milli mirasy»

Muzeýler

22.05.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň işgärleri muzeýiň hemişelik sergi bölümlerinde görkezilýän dürli gymmatlyklary wagyz etmek bilen çäklenmän

Ak kepderileriň tomaşasy

Teatr we kino dünýäsi

21.05.2020

Ak kepderileriň tomaşasy bölüminde ýakymly sazyň ýaňlanmagynda, emeli usulda garjagazlaryň gaýmalalaşmagy astynda sirkiň körpeje...

«Asuda Watanym Türkmenistanym»

Täzelikler

21.05.2020

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebi we 2-nji çagalar çeperçilik mekdebi bilen bilelikde ...

Gurnaklaryň sapaklary

Muzeýler

21.05.2020

«Ýaş tebigatçy» gurnagyň okuwçylary nobatdaky sapaklarynda Tebigat muzeýindäki Köýtendagyň Garlyk gowaklaryna syýahat etdiler we gyzykly maglumatlar öwrendiler.