HABARLAR


Ak şäherim Aşgabat!

Kitaphanalar

17.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ýeňiş kitaphana şahamçasynda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Jahany jana getiren Nowruz geldi ilime»

Kitaphanalar

17.03.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda her bir günümiz toý-baýramlara, şanly senelere beslenýär. Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk

Kitaphana – döwrebap ösüşleriň gözbaşy

Kitaphanalar

16.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde kitaphana hünärmenleriň gatnaşmagynda

«Owazyň ýürege melhemdir, bagşy!» atly söhbetdeşlik

Kitaphanalar

16.03.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen bilelikde belli türkmen bagşysy, ussat sazanda Girman bagşy

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

16.03.2021

15-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlarynyň we Aşgabat

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Täzelikler

15.03.2021

13-nji martda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň 13-nji maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp

Halkara onlaýn-maslahaty geçirildi

Kitaphanalar

15.03.2021

2021-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň hem-de ýurdumyzyň welaýat kitaphanalarynyň ýolbaşçylarynyň

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI YKDYSADY MESELELER BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

12.03.2021

11-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň

Allergiýanyň öňüni nädip almaly?

Täzelikler

11.03.2021

Häzirki sepgit döwründe howanyň üýtgemegi, şeýle-de agaçlaryň gülläp, tebigatyň janlanmagy bilen, käbir adamlarda allergiýa ýagdaýy ýüze çykýar.

BELENT HORMATYŇ GÖRELDESI

Täzelikler

11.03.2021

Biz, türgenler, hormatly Prezidentimize näçe alkyş aýtsak hem bärden gaýdýar. Iň döwrebap mümkinçilikleriň gurşawynda türgenleşýäris.