HABARLAR


Tomusda iýmiti nähili saklamaly?

Täzelikler

18.08.2021

Yssy howada iýmitiň zaýalanmak ähtimallygy ýokarlanýar. Şoňa görä, ýaz-tomus pasyllarynda azyk önümlerini, ylaýta-da çalt zaýalanýan önümleri saklamagyň düzgünlerini berjaý etmäge has ätiýaçly çemeleşmeli. Süýt, et

Hormatly Prezidentimiziň “Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy” atly kitabyndan

Kitaphanalar

18.08.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Demirýolçy” tomusky çagalar sagaldyş we dynç alyş

DEHISTANYŇ ORTA ASYR JUMA METJIDI

Taryhy ýadygärlikler

18.08.2021

Türkmenistanyň günorta-günbatarynda Hazar deňziniň gündogar kenary bilen Türkmen-Horasan daglarynyň günbatar şahalarynyň aralagynda käýerlerde gum gerişleriniň çägelerine geçýän giň takyr düzlügi uzalyp gidýär. Bu ýerde bir mahallar durmuşyň gaýnap

GÖZELLIK ÄLEMI

Muzeýler

17.08.2021

Türkmen halkynyň dünýäde ukyply, zehinli halkdygyna, onuň ösen, baý, gadymy medeni mirasynyň bolandygyna taryh şaýatlyk edýär. Muňa ussatlyk bilen ýerine ýetirilen ýokary çeperçiligi, hili boýunça tapawutlanýan, hatda sungat

Kitapdyr adamyň ruhy hemrasy

Kitaphanalar

17.08.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Çynar” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Kitapdyr adamyň ruhy hemrasy” atly söhbetdeşligini geçirdi. Kitaphana hünärmeni Mähriban

MILLI MIRAS GENJI-HAZYNAM

Medeni miras

16.08.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda halkymyzyň baý durmuş tejribesi esasynda toplanan, jemgyýetiň ruhy baýlygynyň aýrylmaz bölegi hasaplanylýan gymmatlyklarymyzy öwrenmek,

“Türkmen galalary hakynda rowaýatlar”

Kitaphanalar

16.08.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde türkmen halkynyň geçmişde guran galalaryna bagyşlap

Düzgünleri berjaý edeliň, sagdyn bolalyň!

Täzelikler

13.08.2021

Howadaky tozan bölejikleriniň mukdarynyň kadadan artmagy, şeýle-de möwsümleýin döreýän kesellerden goranmak üçin lukmanlar şu düzgünleri berjaý etmegi maslahat berýärler:

HAZAR DEŇZINIŇ DAŞKY GURŞAWYNY GORAMAK ULGAMYNDA HYZMATDAŞLYK

Täzelikler

13.08.2021

12-nji awgustda Oba hojalyk toplumynyň binasynda «Hazar deňziniň daşky gurşawyny goramak boýunça hyzmatdaşlyk» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Şanly senä — Hazar deňziniň gününe bagyşlanan bu maslahaty hormatly

MÄLIKGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ ÖMRI — MERDANALYGYŇ NUSGALYK MEKDEBI

Täzelikler

13.08.2021

12-nji awgustda paýtagtymyzdaky ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky 1001-nji harby bölüminde «Merdanalyk mekdebi» ady bilen dabaraly çäre geçirildi. Ol içeri işler edaralarynyň hormatly