HABARLAR


Köne Nusaý we Täze Nusaý

Taryhy ýadygärlikler

25.03.2020

Gadymy Parfiýanyň ilkinji paýtagty bolan Nusaý şäherini Gündogaryň dürli künjeklerinden gözläpdirler. Günorta Türkmenistan arheologik toplumlaýyn ekspedisiýasynyň ýörite toparynyň birnäçe işleriniň netijesinde ylymda...

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

Täzelikler

25.03.2020

«Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

Hormatly Prezidentimiz söwdany we telekeçiligi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

25.03.2020

24-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Gylyjowyň hem-de bu topluma ...

Çagalarda kitap okamak endigini sanly ulgamyň üsti bilen wagyz edildi

Kitaphanalar

25.03.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy öz ýaş okyjylarynyň ýazky dynç günlerinde https://chagalar-kitaphana.gov.tm/ atly resmi saýtynda

Nowruz geldi, güle besläp dünýäni

Kitaphanalar

24.03.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Medeniýet köşgünde Milli bahar baýramy mynasybetli «Nowruz geldi, güle besläp dünýäni» ...

Nowruz geldi – Bitaraplygyň mekanyna

Kitaphanalar

24.03.2020

Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy, Baş bilim müdirliginiň 132-nji orta mekdebi bilen bilelikde Milli bahar ...

PUŞKIN TEATRY MARY WELAÝATYNDA

Teatr we kino dünýäsi

24.03.2020

Golaýda Milli bahar baýramynyň öňüsyrasynda A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň döredijilik topary Mary welaýatynda iş saparynda boldular.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

24.03.2020

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň...

«Nowruz geldi, bu bagtyýar diýara»

Muzeýler

24.03.2020

Türkmen tebigatynyň gülläp joş urýan çagynda – eziz diýarymyz Nowruz baýramynyň toýuny toýlaýar.

Ýaz dünýäni täzeleýär

Kitaphanalar

24.03.2020

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebi bilen bilelikde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda mart aýynyň 19-na