HABARLAR


«Muzeý gymmatlyklary¬ – medeni miras»

Muzeýler

05.05.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde milli mirasy wagyz etmek we düşündirmek üçin baýramçylyklara, dabaralara bagyşlap sergiler gurnalýar.

Göçme sapak

Muzeýler

05.05.2020

Gahryman Arkadagymyz öz çykyşlarynda ýaş nesli watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde ýurdumyzyň, halkymyzyň baý taryhyna uly orun degişlidigini nygtaýar.

Ýeňiş baýramy mynasybetli konsert geçirildi

Täzelikler

05.05.2020

Türkmenistan-bitaraplygyň mekany ýylynyň her bir güni toýdur baýramlara, ajaýyp dabaralara beslenip gelýär.

Nobat bagşy (1900-1938)

Medeni miras

05.05.2020

Hormatly Prezidentimiziň «Ile döwlet geler bolsa...» atly kitabynda: «Halypalaryň ýakyndan ýardam bermeginde Nobat bagşy, Hydyr bagşy, Oraz salyr, Oraz Sopy, Garly bagşy, Muhy bagşy...

Bagtyýarlyk eýýamynda çagalar saz terbiýesi atly ylmy usuly maslahat geçirildi

Täzelikler

05.05.2020

Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde türkmen medeniýeti we sungaty uly ösüşlere beslenýär.

«Gahrymanlar unudylmaýar»

Täzelikler

05.05.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebinde Ýeňiş baýramynyň 75 ýyllygyna bagyşlanyp çäre geçirildi.

Milli mirasymyzyň nusgalyk genji-hazynasy

Muzeýler

05.05.2020

2020-nji ýylyň hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy ýurduň geçmişini, şu günki gününi we geljegini baglanyşdyrýan

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

02.05.2020

1-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Sungat serhetsiz dünýä...

Täzelikler

02.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallasy netijesinde milli medeniýetimizi...

Çetrek, Patrak

Medeni miras

02.05.2020

Çetrek taýýarlamak üçin mekgäni söküp, boş gazanyň içine atýarlar. Gazanyň aşagyna ot ýakýarlar. Mekgeler çetiräp başlaýar.