HABARLAR


«Gahryman Arkadagymyzyň ylmy hem-de edebi çeper eserlerinde Watançylyk temasy»

Kitaphanalar

27.01.2021

2021-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda ähli welaýat kitaphanalary hem-de Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy

«Asuda asmanda-parahat ilde, şatlyga beslenýär her bir günümiz»

Täzelikler

26.01.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň toýlardan toýlara ulaşýan günlerinde Watan goragçylarynyň güni uly dabara, aýdym-saz bilen bellenilip geçilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Täzelikler

26.01.2021

25-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp

Ata Watany goramak mukaddes borçdyr

Kitaphanalar

26.01.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirlen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 133-nji orta mekdepde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Kitaphanalar

25.01.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynyň kitaphana şahamçasy bilen Büzmeýin etrabynyň medeniýet

Şanly ýylymyzyň şanyna

Kitaphanalar

25.01.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasynyň, Gypjak, Herrikgala medeniýet öýleriniň bilelikde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

25.01.2021

22-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Çagalar çeperçilik mekdebinde

Täzelikler

23.01.2021

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň döwletli ýolbaşçylygynda eziz halkymyzyň her bir güni uly ruhybelentliklere beslenýär.

Pasla görä geýinmek — keselleriň öňüni almagyň ygtybarly şerti

Täzelikler

23.01.2021

Gyşyň aýazly günlerinde adamlar limonly, itburunly, bally çaýa has köp isleg bildirýärler. Dürli miweleriň ter şireleri, hususan-da, naryň şiresi örän peýdalydyr.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew möhüm resminama gol çekilmegini mübäreklediler

Täzelikler

23.01.2021

21-nji ýanwarda türkmen paýtagtynda Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda