HABARLAR


«Ahalteke atlarynyň-gözelligi şekillendiriş we amaly-haşam sungatynda»

Täzelikler

10.04.2020

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda «Ahalteke atlarynyň-gözelligi şekillendiriş we amaly-haşam sungatynda» atly bäsleşik sergisi gurnaldy.

Türkmenistanyň çägindäki paleontologiýa tapyndylary

Muzeýler

10.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Diýarymyzyň özboluşly tebigatyny...

2020-nji ýylyň 14-19-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

10.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 14-19-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: Innowasiýalar—ýurdumyzyň durnukly ösüşiniň binýady

Täzelikler

09.04.2020

Milli Liderimiz saglygy goraýyş we bilim meseleleri boýunça maslahat geçirdi

«Beýik ösüşleň diýary»

Kitaphanalar

09.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy, Bagtyýarlyk etrap Medeniýet öýleri, 7-nji çagalar sungat mekdebiniň ...

«Saglyk – bagtyýar durmuşyň gözbaşy»

Kitaphanalar

09.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Aşgabat şäheriniň 11-nji Saglyk öýüniň bilelikde gurnamagynda «Saglyk- bagtyýar durmuşyň gözbaşy» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Dograma

Medeni miras

09.04.2020

Dograma türkmeniň milli tagamlarynyň biri. Dograma taýýarlamak üçin tamdyra petir çörek ýapmaly. Goýun soýup, etini gazana atyp, gerek mukdardaky suwy guýup gaýnatmaly.

Okuw mekdebinde göçme sergi guraldy

Muzeýler

08.04.2020

2020-nji ýyla «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýlip at berilmegi uly bir many mazmuna eýedir. Türkmenistan öz Bitaraplygyna eýe bolmaklygy bilen ençeme taryha barabar bolan uly üstünliklere eýe boldy.

«Maşgala edep-terbiýe mekdebidir»

Kitaphanalar

08.04.2020

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Zenanlar guramasy, Türkmenistanyň Döwlet kitaphanasy bilen bilelikde guramagynda zenanlaryň arasynda wagyz nesihat çäresi geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — sport jemgyýetimizi jebisleşdirýän kuwwatly güýçdür Türkmenitanda Bütin dünýä saglyk güni bellenildi

Täzelikler

08.04.2020

7-nji aprelda Türkmenistanda, asylly däbe görä, Bütin dünýä saglyk güni giňden bellenildi. Şanly sene mynasybetli sport, bedenterbiýe sagaldyş we beýleki çäreler geçirildi.