HABARLAR


Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Täzelikler

30.03.2020

29-njy martda dynç güni, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmak, şol sanda at münmek hem-de döredijilik işlerine sarp ...

Watanymyzyň rowaçlygynyň we halkymyzyň abadan durmuşynyň bähbidine

Täzelikler

30.03.2020

Watanymyzyň rowaçlygynyň we halkymyzyň abadan durmuşynyň bähbidine Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatynyň baş metjidinde sadaka berdi

Talyplaryň täsirli sergisi

Täzelikler

30.03.2020

Watanymyzyň geljegi, buýsanjy hasaplanýan ýaşlar baradaky alada mähriban Arkadagymyzyň elmydama üns merkezinde.

«Edebim – mertebäm» atly maslahat

Täzelikler

27.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde

HALK MIRASY- HALKYŇ MILLI BAÝLYGY

Medeni miras

27.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladalary esasynda gül Diýarymyz Türkmenistan dünýäniň iň bir ösen döwletleriniň hatarynda barýar

Sagdyn durmuş ýörelgesi

Täzelikler

27.03.2020

Türkmenisatanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenisatanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenisatanyň saglygy goraýyş we dermen senagaty ministrliginiň bilelikde gurnamagynda

Wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Kitaphanalar

27.03.2020

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda «Türkmendemirbetonönümleri» önümçilik birleşiginiň Büzmeýin etrabyndaky «Iri paneli jaý gurluşyk» ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

27.03.2020

26-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Paryzdepe

Syýahatçylygyň mekany

26.03.2020

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe syýahatçylyk pudagyny...

Göçme sergisi guraldy

Muzeýler

26.03.2020

Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ajaýyp işler amala aşyrylýar.