HABARLAR


Bedewlerimiziň şanyna sahna oýunlary

Teatr we kino dünýäsi

23.04.2020

Rowaçlyklara beslenýän eziz Diýarymyzda halkymyz her ýyl beýleki milli baýramlarymyz bilen birlikde, türkmen bedewiniň milli baýramyny hem agzybirlikde, ruhubelentlikde belläp geçýär.

Teleköpri arkaly onlaýn konsert

Täzelikler

23.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan ösen aň-düşünjeli nesli terbiýeläp ýetişdirmek ugrunda uly ösüşler bilen öňe barýar.

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça maslahatlar

Täzelikler

22.04.2020

— sagdyn durmuş ýörelgelerine eýeriň: gowy ukyňyzy alyň, dogry we kadaly iýmitleniň, gün tertibiňizi dogry düzüň hem-de bedenterbiýe we sport bilen meşgullanyň

Balkan täsinlikleri

Syýahatçylygyň mekany

22.04.2020

Balkan welaýaty Türkmenistanyň sebitleriniň arasynda aýratyn möhüm orny eýeleýär.

«Howandarly, Hakdan halatly bedew»

Kitaphanalar

22.04.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli kitaphana igärleriniň arasynda giňişleýin söhbetdeşlik gurnaldy.

«Bedew münen hassa bolmaz»

Kitaphanalar

22.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda aprel aýynyň 20-ine Türkmenistanyň

«Saňa at diýmerin, gardaş diýerin!»

Muzeýler

22.04.2020

Ahal welaýat kitaphanasynyň Neşirleri toplamak we işlemek bölümi Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ak bugdaý etrap komiteti bilen bilelikde Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli Ahal welaýat

«Ahalteke bedewleriň taryhy kökleri» atly ylmy-amaly maslahat we «Behişdi bedewleriň waspу sungatda» atly sergi

Muzeýler

21.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda bedew batly, ösüş-özgerişler bilen öňe barýan Türkmenistan Watanymyz toý-baýramlara beslenýär.

«Sagdyn durmuş – sagdyn ruh»

Kitaphanalar

21.04.2020

Döwlet kitaphanasynda «Sagdyn durmuş – sagdyn ruh» ady bilen kitaphana işgärleriniň arasynda söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlikde çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň ...

Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli sergi

Muzeýler

21.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň, aýratyn hem talyplaryň arasynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mirasymyzy dikeltmek...