HABARLAR


Unaş

Medeni miras

16.04.2020

Unaş türkmen aşhanasynda ýaz-gyş aýlary sowuklama garşy ulanylýan milli tagamlarymyzyň biridir. Unaşy taýýarlamaklyk yhlasy talap edýär. Ilki bilen unaşyň hamyryny etmeli.

«Alkyş aýdyp Arkadagyň adyna, toý tutulýar bedewleriň şanyna»

Kitaphanalar

16.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan – bitaraplygyň mekany» ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ahalteke bedewlerimiziň şanyna uly toý tutulýar.

Köne Nusaý galasynyň goranyş diwary

Taryhy ýadygärlikler

15.04.2020

Köne Nusaý galasyny gurmak üçin tebigy belentlik saýlanylyp alnypdyr we berk tekiz binýadynyň üstünde gala diwarlary galdyrylypdyr.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — «Ýaşyl» tehnologiýalar — halk hojalyk toplumyny ösdürmekde ileri tutulýan ugur

Täzelikler

15.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daşky gurşawy goramak hem-de bu ugurda abraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek ulgamynda...

Göçme sergi

Muzeýler

14.04.2020

Türkmen halkynyň milliliklerine çuňňur hormat goýýan Gahryman Arkadagymyz milli mirasy ile ýaýmaga, dünýä çykarmaga giň mümkinçilikler döredýär.

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri we milli mirasy»

Muzeýler

14.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýeti uly rowaçlyklara beslenýär. Adamzat nesliniň taryhy, medeniýeti bilen bagly gymmatlyklarymyzy dikeltmekde, dünýä halklarynyň ...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

14.04.2020

13-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna

Hormatly Prezidentimiz Türki dilli döwletleriň Geňeşiniň wideoaragatnaşyk arkaly sammitine gatnaşdy

Täzelikler

13.04.2020

10-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra, häzirki döwürde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşine ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

13.04.2020

10-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

Syýahatçylyk - röwşen geljekli pudak

Syýahatçylygyň mekany

13.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysady işleriň ähli görnüşlerinde uly sepgitlere ýetildi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda we öňdebaryjylygynda ýetilen sepgitler bilen çäklenmän...