HABARLAR


«Oguzkent» myhmanhanasy

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

Bäş ýyldyzly «Oguzkent» myhmanhanasy ýokary derejedäki myhmanlary kabul etmek we iri halkara maslahatlaryny geçirmek üçin niýetlenilen häzirki zaman...

«Aşgabat» myhmanhanasy barada maglumat

Syýahatçylygyň mekany

07.03.2020

“Aşgabat” myhmanhanasy 15 gatdan ybarat bolup durýar. Myhmanhana 1 956 orunlyk bolup 738 sany otagy bar.

Zenanlary gutlamak dabarasy

Täzelikler

06.03.2020

Şu günler Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda Baky Bitarap Türkmenistan

Şahyryň Sarpasy

Täzelikler

06.03.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýetiniň, sungatynyň, edebiýatynyň ösmegine uly goşant goşan...

«Milli miras türkmen halkynyň genji - hazynasy» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

06.03.2020

Türkmenistan döwletimiz hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagy bilen, hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallalary netijesinde 2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýyly

Bitarap Türkmenistanyň gözel tebigaty

Medeni miras

06.03.2020

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda dabaraly çäreler, ylmy-amaly maslahatlar, sergiler giňden gurnalýar.

Döredijilik sergisi

Medeni miras

06.03.2020

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwri arzyly islegleriň hasyl bolýan ýurdy.

Bagtyýar Biz, Arkadagly Bitarap Diýarda

Täzelikler

06.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Diýarymyz türkmen zenanyna hormat...

Okuw mekdebinde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly sergi gurnaldy

Täzelikler

06.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parahatçylykly syýasatynyň netijesinde oba-kendi şäher bilen bäsleşýän agzybir...

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda geçirilen dabaralar

Konsertler

06.03.2020

2020-nji ýylyň 15-nji fewralynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje