HABARLAR


«Türkmen tebigatynyň täsinlikleri» atly göçme sergi

Muzeýler

13.04.2020

2020-nji ýylyň 10-njy aprelinde Döwlet muzeýiniň Tebigat we ülkäni öwreniş bölümi tarapyndan Aşgabat şäherindäki 19-njy orta mekdebinde «Türkmen tebigatyň täsinlikleri» atly göçme sergisi gurnaldy.

«Il saglygy – ýurt baýlygy»

Muzeýler

13.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýylymyz täze üstünlikler bilen dowam edýär.

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtyň gurlyşyk desgalaryndaky işler bilen tanyşdy

Täzelikler

10.04.2020

9-njy aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýlary bilen tanyşdy.

«Teatr sungaty-köňülleriň aýnasy»

Kitaphanalar

10.04.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda türkmen teatr sungatyna bagyşlanyp, «Teatr sungaty-köňülleriň aýnasy» ...

«Ahalteke atlarynyň-gözelligi şekillendiriş we amaly-haşam sungatynda»

Täzelikler

10.04.2020

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda «Ahalteke atlarynyň-gözelligi şekillendiriş we amaly-haşam sungatynda» atly bäsleşik sergisi gurnaldy.

Türkmenistanyň çägindäki paleontologiýa tapyndylary

Muzeýler

10.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Diýarymyzyň özboluşly tebigatyny...

2020-nji ýylyň 14-19-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

10.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 14-19-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: Innowasiýalar—ýurdumyzyň durnukly ösüşiniň binýady

Täzelikler

09.04.2020

Milli Liderimiz saglygy goraýyş we bilim meseleleri boýunça maslahat geçirdi

«Beýik ösüşleň diýary»

Kitaphanalar

09.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy, Bagtyýarlyk etrap Medeniýet öýleri, 7-nji çagalar sungat mekdebiniň ...

«Saglyk – bagtyýar durmuşyň gözbaşy»

Kitaphanalar

09.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Aşgabat şäheriniň 11-nji Saglyk öýüniň bilelikde gurnamagynda «Saglyk- bagtyýar durmuşyň gözbaşy» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.