HABARLAR


«Gyzyl şyrdajyk» şatlyk paýlady

Teatr we kino dünýäsi

04.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň A.S.Puşkin adyndaky döwlet drama teatrynyň artistleri Mary welaýatynda döredijilik saparynda boldular.

Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş işleri

Taryhy ýadygärlikler

03.04.2020

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynda ýerleşýän, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky möhüm duralgalaryň biri bolan XI-XII asyrlara degişli Daýahatyn kerwensaraýynda rejeleýiş işleriniň ...

«Sport – saglygyň gözbaşy»

Kitaphanalar

03.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda aprel aýynyň 2-sine ...

2020-nji ýylyň 07-12-nji aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

03.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 07-12-nji aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň tertibi

Zyýarat syýahatçylygy – milli medeniýetimiziň aýrylmaz bölegidir

Syýahatçylygyň mekany

02.04.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen türkmen halky özüniň medeni mirasyna, taryhyna eýe bolýar we beýleki halklar bilen ynsanperwer, dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkidýär.

«Guşlar tebigatyň bezegi»

Muzeýler

02.04.2020

2020-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Guşlaryň halkara güni mynasybetli gurnalan «Guşlar tebigatyň bezegi»

Sagdyn durmuş – uly bagt

Täzelikler

01.04.2020

Diýarymyzyň parahatçylygy, halkymyzyň abadançylygy, alnyp barylýan işleriň rowaçlygy, geljegimiziň aýdyňlygy üçin çuňňur aladalanýan hormatly Prezidentimiziň

HUKUK TERTIBINI GORAÝJYLARYŇ ÝOKARY HÜNÄR DEREJESI-DÖWLETIMIZIŇ WE JEMGYÝETIMIZIŇ BÄHBIDI

Täzelikler

01.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Täzelikler

31.03.2020

30-njy martda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary

Sungat söhbeti

Konsertler

31.03.2020

2020-nji ýylyň 27-nji martynda Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolup, şol welaýatyň baş metjidinde öz ajaýyp eserleriniň galam hakynyň hasabyna sadaka berdi.