HABARLAR


GENDER DEŇLIGINI DABARALANDYRÝAN FORUM

Täzelikler

10.08.2021

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda 6-njy awgustda guralan iri halkara çäreleriň çäklerinde Merkezi Aziýanyň zenanlarynyň dialogy geçirildi. Oňa sebitiň ýurtlarynyň 5-siniň wekilleri, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş

YKDYSADY ÜSTÜNLIKLERIŇ SERGISI

Täzelikler

10.08.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de belent mertebe-li myhmanlar Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleri 6-njy

Dostlugyň şanyna ýaňlanan mukam

Konsertler

10.08.2021

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyn da 6-njy awgustda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň gala-konserti boldy. Gadymy Hazaryň kenarynda geçirilen bu döredijilik baýramy hormatly Prezidentimiziň

Yssy howadan ägä boluň!

Täzelikler

09.08.2021

Şu günler howanyň aşa gyzmagy saglyk ýagdaýymyza has ünsli bolmagy talap edýär. Şonuň üçin hem lukmanlar jöwzaly tomusda şu aşakdaky kadalary hökman berjaý etmegi maslahat berýärler:

MILLI ÖNÜMLERIŇ HALKARA SERGISINE GATNAŞYJYLARA DIPLOMLAR GOWŞURYLDY

Täzelikler

09.08.2021

7-nji awgustda türkmen deňiz kenarynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisi işini tamamlady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilen bu giň möçberli forum

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

Täzelikler

09.08.2021

— HAZARYŇ TÜRKMEN KENARYNYŇ MÜMKINÇILIKLERINIŇ TOPLUMLAÝYN ARTDYRYLMAGY DÖWLET ÄHMIÝETLI WEZIPEDIR

MILLI ÖNÜMLERIŇ HALKARA SERGISI

Muzeýler

09.08.2021

Awgust aýynyň 6-na Türkmenbaşy şäherinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda we Türkmenbaşynyň halkara deňiz portunda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen möhüm çäreler geçirildi. Bu çäreler Türkmenistanyň

SEBITIŇ ÝURTLARYNYŇ HALKLARYNYŇ DOSTLUGYNYŇ HATYRASYNA GEÇIRILEN GALA-KONSERT

Täzelikler

09.08.2021

6-njy aw¬gustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň gala-konserti boldy. Gadymy Hazaryň kenarynda geçirilen bu döredijilik baýramy hormatly

MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ HALKLARYNYŇ MILLI TAGAMLARYNYŇ HALKARA FESTIWALY

Täzelikler

09.08.2021

6-njy aw¬gustda Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidentleri «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen sebitiň döwlet

MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ YKDYSADY FORUMY

Täzelikler

09.08.2021

6-njy aw¬gustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy geçirildi. Onda sebitiň döwletleriniň söwda-ykdysady, maýa goýum, senagat we ulag-kommunikasiýalar