HABARLAR


Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy dünýä ýurtlarynda

Halkara medeni gatnaşyklary

31.03.2020

Golaýda Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy tarapyndan Tbilisiniň merkezinde, Tbilisi konsert zalynyň öňünde ýerleşdirilen uly monitorda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli wideofilm görkezildi.

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

Täzelikler

31.03.2020

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda 2020-nji ýylyň mart aýynyň 27-sine «Gündogar ýurtlarynyň şekillendiriş sungatynyň taryhy» atly okuw kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, suratkeş Atajan Aşyrowyň şahsy sergisi gurnaldy

Muzeýler

30.03.2020

«Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri

Ýatlama sergisi

Muzeýler

30.03.2020

Türkmen halkymyzyň baý medeniýeti we sungaty özboluşly milliligi we ajaýyplygy bilen her ynsanyň kalbynda ruhy gözelligi döredip bilýär.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Täzelikler

30.03.2020

29-njy martda dynç güni, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmak, şol sanda at münmek hem-de döredijilik işlerine sarp ...

Watanymyzyň rowaçlygynyň we halkymyzyň abadan durmuşynyň bähbidine

Täzelikler

30.03.2020

Watanymyzyň rowaçlygynyň we halkymyzyň abadan durmuşynyň bähbidine Hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatynyň baş metjidinde sadaka berdi

Talyplaryň täsirli sergisi

Täzelikler

30.03.2020

Watanymyzyň geljegi, buýsanjy hasaplanýan ýaşlar baradaky alada mähriban Arkadagymyzyň elmydama üns merkezinde.

«Edebim – mertebäm» atly maslahat

Täzelikler

27.03.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde

HALK MIRASY- HALKYŇ MILLI BAÝLYGY

Medeni miras

27.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladalary esasynda gül Diýarymyz Türkmenistan dünýäniň iň bir ösen döwletleriniň hatarynda barýar

Sagdyn durmuş ýörelgesi

Täzelikler

27.03.2020

Türkmenisatanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenisatanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenisatanyň saglygy goraýyş we dermen senagaty ministrliginiň bilelikde gurnamagynda