HABARLAR


Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň göçme sergisi

Muzeýler

28.04.2020

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda berkarar Watanymyzda türkmen halkynyň geçmiş taryhyna we däp-dessuryna, ata-babalarymyzyň ruhy...

«Gökdepe» milli muzeýinde geçirilen dabara

Muzeýler

28.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň çuňňur paýhasa ýugrulan döwrebap ýörelgeleri esasynda türkmen halkynyň medeniýeti täze belentliklere we derejelere ýetirildi.

2020-nji ýylyň 28-nji aprel aýyndan 03-nji maý aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Teatr we kino dünýäsi

28.04.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 28-nji aprel aýyndan 03-nji maý aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralar

Konsertler

28.04.2020

2020-nji ýylyň 25-nji aprelinde döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy ...

Ganatly bedewler — halkymyzyň buýsanjy we şan-şöhraty

Täzelikler

27.04.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Ahalteke bedewleriniň dünýädäki şöhratyny artdyrmak üçin ygtybarly binýat goýuldy

Täzelikler

27.04.2020

24-nji aprelda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi we Halkara ahalteke atçylyk...

«Türkmenistan – behişdi bedewleriň mekany»

Kitaphanalar

27.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesi Türkmen bedewiniň milli baýramy hökmünde ýurdumyzyň ähli künjeginde giňden bellenilýär.

Türkmen bedewiniň milli baýramy

Täzelikler

27.04.2020

26-njy aprelda Köpetdagy etekläp oturan Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi.

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabara

Konsertler

27.04.2020

2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Lebap welaýatynda dabaralar geçirildi.

«Il-günüň guwanjy türkmen bedewi»

Kitaphanalar

27.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Bedew baýramyna bagyşlap, «Il-günüň guwanjy türkmen bedewi» atly dabara geçirdi.