HABARLAR


B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasyna täze gelip gowşan kitaplar

Kitaphanalar

05.03.2020

Türkmen halk ertekileri / red. O. Ataýew; sur. O. Çerkezowa. – Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. – 35 s. “Türkmen halk ertekileri” atly täze kitapçada “Mizemez dostluk”...

Haly – dünýä jemgyýetiniň genji hazynasy

Kitaphanalar

05.03.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenhaly döwlet birleşiginiň Türkmen halysynyň milli muzeýiniň bilelikde ...

Döwlet Kitaphanasy Bilen Bilelikde Geçirlen Maslahaty

Kitaphanalar

05.03.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň ilkinji partiýa guramasy hem-de Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher ...

“Arkadagly Watan – bagtyýar döwür” ady bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy

Kitaphanalar

05.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 2020-nji ýyly “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli “Arkadagly Watan – bagtyýar döwür” ...

«Ösüşiň Täze Belentliklerine Tarap» — 12-Nji Tomy Kitap Hazynamyza Gowuşdy

Kitaphanalar

05.03.2020

“Ösüşiň täze belentliklerine tarap” atly bu saýlanan eseriň 12-nji tomy bu gün Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň kitap gaznasynyny bezedi.

Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany

Kitaphanalar

05.03.2020

2020-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” atly dabaraly maslahat geçirildi.

Arkadagly Diýarda Bitaraplyk ýolumyz

Kitaphanalar

05.03.2020

2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda “Arkadagly Diýarda Bitaraplyk ýolumyz” atly dabaraly maslahat geçirildi.

Çagalar Sagaldyş We Dynç Alyş Merkezinde Geçirilen Söhbetdeşlik

Kitaphanalar

05.03.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy bellenilen meýilnama laýyklykda 2020-nji ýyla, ýagny “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylyna ...

Hakyky dost

Kitaphanalar

05.03.2020

Goturow, A. Hakyky dost / A. Goturow; sur. Ki Ji Ýoň. – Seul, 2019. – 28 s.

“Bitaraplyk dilde dessan, öňe barýar Türkmenistan”

Kitaphanalar

05.03.2020

Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy Türkmenistanyň inžener – tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty bilen...