HABARLAR


Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar

Konsertler

23.03.2020

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen halkynyň gadymy baýramy bolan Nowruz güni mynasybetli dabaralar ýurdumyzda uly şowhun-şatlyk bilen dabaraly bellendi

Alekseý Wasilýewiň konserti

Konsertler

17.03.2020

2020-nji ýylyň 16-njy martynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Russiýa Federasiýasynyň N.A.Rimskiý-Korsakow ...

«Zenanlar – Watanymyzyň buýsanjydyr»

Konsertler

11.03.2020

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär. Ýurdumyzda ählihalk tarapyndan bellenilýän baýramçylyklara bagyşlanyp dürli medeni çäreler...

Zemin görki – Zenan!

Konsertler

11.03.2020

Ýurdumyzda uludan bellenilýän baýramlarymyzyň biri-de Halkara zenanlar günidir.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda geçirilen dabaralar

Konsertler

06.03.2020

2020-nji ýylyň 15-nji fewralynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje

«Türkmenistan – Bitaraplygyň Mekany» ýyla bagyşlanan dabara

Konsertler

05.03.2020

2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň Mekany» ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli 2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda ...

Täsirli konsert

Konsertler

05.03.2020

2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň...

Saglyk ýolundaky medeni çykyşlar

Konsertler

05.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 8-nji fewralynda hut özüniň Saglyk ýoluna çykyp, görkezen şahsy göreldesinden ugur alnyp, 2020-nji ýylyň 9-njy fewralynda ...

Ahal Welaýatynyň Gökdepe Etrabynyň Yzgant Obasynda Geçirilen Dabaralar

Konsertler

05.03.2020

2020-nji ýylyň 15-nji fewralynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 2019-njy ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň...