HABARLAR


Göçme sergi gurnaldy

Muzeýler

18.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny ...

«Milli miras mertebäm»

Muzeýler

18.03.2020

2020-nji ýylyň 16-njy martynda Döwlet muzeýiniň Bitaraplyk muzeýi şahamçasy tarapyndan Aşgabat şäherindäki 64-nji orta mekdepde «Milli miras mertebäm» ...

«Bagtyýarlyk döwrüniň türkmen sporty»

Muzeýler

17.03.2020

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda 2020-nji ýylyň mart aýynyň 16-syna «Bagtyýarlyk döwrüniň türkmen sporty» atly sergisi açyldy.

Nobatdaky göçme sergisi

Muzeýler

16.03.2020

2020-nji ýylda «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip at berilmegi uly bir many mazmuna eýedir.

Aýa Serhenowanyň şahsy döredijiligine bagyşlanan sergi

Muzeýler

16.03.2020

Suratkeş, grafik, nakgaş Aýa Serhenowa tükeniksiz fantaziýa we döredijilik başarnyga mahsusdyr.

Döredijilik sergisi

Muzeýler

11.03.2020

Türkmen sungatynyň ajaýyplygy we onuň gözelligi, diňe bir öz watanymyzda meşhurlyga eýe bolman, eýsem dünýä ýüzünde uly at-abraýa eýedir.

“Kalby bahar zenanlar”

Muzeýler

11.03.2020

Baharyň ilkinji günleri bilen gelýän mährem baýramçylyklarymyzyň biri-de hormata, uly sarpa mynasyp owadan gelin gyzlarymyzyň, nurana keşpli enelerimiziň güni bolan 8-nji mart

«Türkmenistan – Bitaraplyk ýoly bilen» atly sergi bilen tanyşdylar

Muzeýler

09.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda her ýylymyz aýratyn ady bilen bellenip geçilýär.

26-njy fewralynda muzeýde gurnaklaryň nobatdaky sapaklary geçdi

Muzeýler

09.03.2020

«Ýaş suratkeş» gurnagynda gök-önümlerden, ir-iýmişlerden ýeňil düzülen natýurmort çekmek temasynyň dowamy boldy.

«Milli miras türkmen halkynyň genji - hazynasy» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

09.03.2020

Aşgabat şäherindäki 130-njy orta mekdepde «Milli miras türkmen halkynyň genji - hazynasy» atly sergi gurnaldy