HABARLAR


«Milli miras türkmen halkynyň genji - hazynasy» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

06.03.2020

Türkmenistan döwletimiz hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagy bilen, hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallalary netijesinde 2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýyly

Halk suratkeş Bäşim Nuralynyň döredijiligine bagyşlanan ýatlama sergisi

Muzeýler

05.03.2020

2020-nji ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Bäşim Nuralynyň 120 ýyllygy mynasybetli ...

Şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi

Muzeýler

05.03.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň, aýratyn hem talyplaryň arasynda türkmeniň geçmiş taryhyny...

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

05.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parahatçylykly syýasatynyň netijesinde oba-kendi şäher bilen bäsleşýän agzybir halkymyzyň ümzügi buýsançly ösüşlere tarap ..

«Türkmenistan Bitaraplyk ýoly bilen» atly sergi

Muzeýler

05.03.2020

2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny şöhratlandyrmak we raýatlarymyzyň ...

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

Muzeýler

05.03.2020

2020-nji ýyla “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” diýlip at berilmegi uly bir many mazmuna eýedir.