HABARLAR


«Parla ýaşyl baýdagym»

Muzeýler

15.05.2020

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Watanymyz uly ösüşler bilen, bedew bady bilen öňe barýar.

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly halkara fotosergisi we maslahaty

Muzeýler

14.05.2020

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly taryhy wakalara beslenýär. Türkmenistan dünýä ...

Türkmen Döwlet medeniýet we sungat mekdebinde göçme sergi gurnaldy

Muzeýler

13.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen türkmeniň milli gymmatlyklaryna, milli mirasyna uly üns

Göçme sergiler

Muzeýler

11.05.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan ýaşlary türkmen halkynyň baý milli mirasy bilen ýakyndan tanyşdyryp..,

«Merdana gerçeklere-baky şöhrat»

Muzeýler

08.05.2020

Eziz Diýarymyzda sepleşip gelýän ýyllaryň ählisi haýyrly maksatlary öňde goýmak bilen başlanýar. Bu ýyla hem hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ...

Bitarap Watanym - Türkmenistanym

Muzeýler

07.05.2020

2020-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde 2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly ...

«Watan mukaddesligi» muzeýinde

Muzeýler

06.05.2020

Hormatly Prezdentimiziň taýsyz tagallasy bilen halkymyzyň taryhyny öwrenmek merdana pederlerimiziň sarpasyny belentde tutmak şu günki we geljekki nesilleri...

«Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli göçme sergi

Muzeýler

06.05.2020

2020-nji ýyla «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýlip at berilmegi uly bir many mazmuna eýedir.

«Ýeňiş getiren merdanalar» atly sergi

Muzeýler

06.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Arkadagymyzyň baştutanlygynda her ýylyň 9-njy maýynda 1941-1945-nji ýyllarynda bolup geçen Beýik Watançylyk urşynda gazanylan ...

«Merdana gerçeklere – baky şöhrat»

Muzeýler

06.05.2020

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly taryhy wakalara beslenýär. Türkmenistan özüniň dünýä bileleşigi tarapyndan iki gezek biragyzdan ykrar ...