HABARLAR


Ýaş suratkeşleriň hasabat sergisi

Muzeýler

24.05.2022

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň gurnamagynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky 1-nji çagalar çeperçilik mekdebiniň we 2-nji çagalar çeperçilik mekdebiniň 4-nji synp okuwçylarynyň diplom eserleriniň sergisi gurnaldy.

TÄSIRLI GEZELENÇ

Muzeýler

24.05.2022

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen halkymyzyň taryhyny öwrenmek, merdana pederlerimiziň sarpasyny belentde tutmak, şu günki we geljekki nesilleri watançylyk ruhunda terbiýelemek babatda uly işler amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli geçirilýän „Bagt şäherim Aşgabat“ atly sergi

Muzeýler

24.05.2022

Garaşsyzlyk ýyllary içinde bütinleý täze keşbe giren, Garaşsyz Watanymyzyň paýtagty Aşgabat ak mermerden dörän ajaýyp çeper-binagärlik eseri hökmünde halkymyzyň, onuň dürli zamanalarda berkarar eden kuwwatly döwletleriniň häzirki zaman beýanydyr.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçirilen „Mukaddes tugum“ atly sergisi

Muzeýler

19.05.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, „Halkyň Arkadagly zamanasy“ ýylynda Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň hem-de Konstitusiýasynyň güni şanly baýramçylyklaryň biri hökmünde dabaraly bellenilip geçilýär.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasyndaky eserlerden Türkmen döwlet maliýe institutynda gurnalan göçme sergi

Muzeýler

16.05.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe beýik rowaçlyklara beslenýän türkmen medeniýeti halkyň müňýyllyklara barabar taryhynyň bütin dowamynda öz milliligi, ata-babalardan gelýän däp-dessurlary, el işleri, döredijiligi sungaty bilen nesilleriň aýdyň ýörelgesi boldy.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde 2022-nji ýylyň 6-njy maýynda Beýik Ýeňiş baýramynyň 77 ýyllygy mynasybetli «Hakydada baky ýaşaýan gerçekler» atly sergi geçirildi

Muzeýler

10.05.2022

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen abadançylygyň, parahatçylygyň we rowaçlygyň belentliklerine tarap ynamly barýan ata Watanymyz merdana halkymyzyň yhlasy we tutanýerli zähmeti, ähli ugurlarda gazanýan üstünlikleri netijesinde, ýer ýüzünde dünýäniň kuwwatly, gülläp ösýän, parahatçylygy goldaýan döwletleriň biri hökmünde tanalýar.

Muzeýlere «Milli» hukuk derejesini bermegiň tertibiniň we şertleriniň tassyklanylmagy mynasybetli Hoşallyk maslahaty geçirildi

Muzeýler

03.05.2022

Muzeýler häzirki güne çenli adamzat jemgyýetinde medeniýetiň ösmegi üçin wajyp orny eýeläp gelýär. Ol ylmyň, edebiýatyň we sungatyň ösmegine hem uly goşant goşýar. Dünýä jemgyýetçiliginde muzeýler halklaryň, dürli döwletleriň arasynda arabaglanyşygy ýakynlaşdyryjy hökmünde hyzmat edýär.

2022-nji ýylyň 19-njy aprelinde “Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde” atly halkara ylmy duşuşyk geçirildi

Muzeýler

21.04.2022

ХХI asyr ylmy-tehniki açyşlaryň döwri bolmagyna garamazdan, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe şöhratly taryhy bolan ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda milli medeniýetimizi, mirasymyzy ösdürmeklige hem uly üns berilýär. Çünki türkmen halkynyň şöhratly taryhynda ata-babalarymyzyň asylly däp-dessurlary, medeni we ylmy ösüşleri, milli häsiýetli ýörelgeleri ýaly umumyadamzat gymmatlyklary jemlenýär.

“At diýmerin saňa, gardaş diýerin...”

Muzeýler

19.04.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýiniň bilelikde gurnamagynda ýurdumyzda uludan bellenilýän Türkmen Bedewiniň milli baýramçylygy mynasybetli “At diýmerin saňa, gardaş diýerin...”

Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet saparynyň çäklerinde gurnalan medeni çäreleriniň sergisi

Muzeýler

06.04.2022

Türkmenistany we Hindistany gadymdan gelýän taryhy-medeni gatnaşyklar baglanyşdyrýar. Häzirki döwürde iki döwletiň arasynda ähli pudaklarda, şol sanda medeniýet ulgamynda hem dostlukly aragatnaşyk has-da ösdürilýär. Hindistanyň Prezidenti Ram Nath Kowind 2022-nji ýylyň 1-4-nji apreli aralygynda Türkmenistana resmi saparyny amala aşyrdy.