HABARLAR


Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Baky Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli geçirilýän “Abadan, Garaşsyz, Bitarap Watan” atly sergisi

Muzeýler

08.12.2021

Birleşen milletler guramasy tarapyndan ykrar edilip, 185 döwletiň goldamagynda Bitaraplyk derejesini alan ata Watanymyz Berkarar döwletiň bagtyýarlyk zamanasynda hormatly Prezidentimiziň pähim-parasady bilen gülläp

“Äleme dolan türkmen keşdesi” atly çäre geçirildi

Muzeýler

06.12.2021

“Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylan 2021-nji ýyl şatlykly wakalara, toýdur baýramlara beslenýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň uly dabaralara

“Ýurt parahatçylygy bilen belent sepgitlere tarap” atly bäsleşigiň jemi

Muzeýler

06.12.2021

Taryhy ýadygärliklerimizi, dürli döwürde tapylan muzeý gymmatlyklaryny aýawly saklamak işine hem döwletimizde uly üns berilýär. Munuň üçin paýtagtymyzda we welaýat merkezlerimizde döwrebap muzeýleriň täze binalary

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Parahatçylygyň medeniýeti” atly halkara webinar geçirildi

Muzeýler

02.12.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde türkmen medeniýetinde, sungatynda uly işler amala aşyrylýar. Şonuň esasynda ajaýyp sungatyň gözellikleri bu günki bagtyýar

Maslahat geçirildi

Muzeýler

02.12.2021

2021-nji ýylyň noýabr aýynyň 29-na Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň ilkinji zenanlar guramasynyň , Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat

Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärliklerinden ýüze çykarylan arheologik gymmatlyklary muzeýleşdirmek

Muzeýler

01.12.2021

Arkadag Prezidentimiz tarapyndan tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy

2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Halkyň Arkadagly zamanasy» atly maslahat geçirildi

Muzeýler

30.11.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçip barýan ýylda milli Liderimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Hasyl toýuna bagyşlanyp «Türkmen topragyň berekedi» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

12.11.2021

2021-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Hasyl toýuna bagyşlanyp «Türkmen topragyň berekedi» atly sergi gurnaldy.

«Ýurt abadan – il bagtyýar» ady bilen döredijilik eserleriniň bäsleşigi

Muzeýler

11.11.2021

Täsirli guralýan çäreler çagalarda ýatdan çykmajak guwançly duýgulary galdyrýandygy, olary hasam işjeňleşdirýändigi bilen tapawutlanýar. Şu gün hem hut şeýle boldy, mekdep okuwçylarynyň ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleri

ŞÖHRATLY GEÇMIŞDEN BUÝSANÇLY ERTIRE UZAÝAN KÖPRI

Muzeýler

10.11.2021

Öz köklerini gadymyýetiň jümmüşinden alyp gaýdýan milli ruhy-medeni mirasymyzyň bu gün Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda dünýä nusgalyk derejä göterilendigi her birimizi buýsandyrýar.