HABARLAR


Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli „Belentde parlasyn, şöhratly tugum!“ atly sergi

Muzeýler

16.05.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz gün-günden toý-dabaralara beslenýär.

«Ganatly bedewlerimiz-milli buýsanjymyz» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi

Muzeýler

24.04.2023

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi bilelikde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli «Ganatly bedewlerimiz-milli buýsanjymyz» atly döredijilik bäsleşigini yglan etdi.

Aşgabat atçylyk sport toplumynda göçme sergi

Muzeýler

24.04.2023

Aşgabat atçylyk sport toplumynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynyň ýazky at çapyşyk möwsümine dabaraly badalga berildi.

Türkmenistanyň halk suratkeşi Annageldi Kuliýewiň döredijilik sergisi

Muzeýler

22.04.2023

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde suratkeşleriň döredijilik sergileri, ýurdumyzyň toý-dabaralaryna bagyşlanan sergiler yzygiderli gurnalýar. Bu gün ussat halypa Türkmenistanyň halk suratkeşi Annageldi Kuliýewiň döredijilik sergisi gurnaldy. Suratkeşiň döredijiliginde teatr sungatyna bolan söýgüsi duýulýar.

Halypa suratkeş Yzzat Gylyjowyň şekillendiriş sungatyndaky orny

Muzeýler

19.04.2023

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaş nesli milli ruhda terbiýelemek barada uly alada edilýär. Türkmen halky milli däp-dessurlara baý halk. Ata-babalarymyz nesilleri şol asylly däp-dessurlaryň, ýol-ýörelgeleriň üsti bilen terbiýeläpdir. Gözbaşyny irki döwürlerden alyp gaýdýan milli şekillendiriş sungatynyň eserlerini gorap saklamaga, ösdürmäge we baýlaşdyrmaga, dünýä halklaryny milli gymmatlyklarymyz bilen içgin tanyşdyrmaga uly mümkinçilikleri döredýän Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasynda saklanylýan eserleriň bahasy çäksizdir.

Göçme sergi

Muzeýler

19.04.2023

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi aprel aýynyň 17-ne S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýyly mynasybetli,

«Dal bedew jul içinde» atly söhbetdeşlik»

Muzeýler

15.04.2023

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň Ilkinji Zenanlar guramasynyň gurnamagynda türkmen bedew baýramy mynasybetli «Dal bedew jul içinde» ady bilen zenanlaryň el işlerinde we çeperçilik sungatyndaky beýanynyň waspy atly söhbetdeşlik geçirildi.

«Bedew at – halkyň myrady»

Muzeýler

15.04.2023

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi Türkmen döwlet maliýe instituty bilen bilelikde «Bedew at – halkyň myrady» atly duşuşyk maslahatyny gurnady. Maslahata institutyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Muzeýe gezelenç

Muzeýler

15.04.2023

Türkmen döwlet maliýe institutynyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli muzeý ekspozisiýasynda gezelenç etdiler.

Tegelek stol ýazgysy

Muzeýler

13.04.2023

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi bilen Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň bilelikde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp kitap sergisi gurnaldy. Serginiň çäklerinde tegelek stol ýazgysy geçirildi.