HABARLAR


Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli aýdym-sazly dabara

Muzeýler

10.10.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halky hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli tutumly işleriniň netijesinde uly üstünlikleri, bähbitli özgertmeleri başdan geçirýär. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip atlandyrylan ýylynda ýurdumyzyň medeniýetini, sungatyny, taryhyny hem-de medeni-mirasyny dünýä ýaýmakda

Hatyra gününe bagyşlanyp “Öten geçenleri ýatlap !” atly sergi geçirildi

Muzeýler

07.10.2022

Türkmen halky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli däpleri mynasyp dowam edýär. Her ýyl 6-njy oktýabrda Hatyra gününde çuňňur hasrat bilen Aşgabat ýer titremesiniň şehitleri, Gökdepe

Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli “Sarpasy belent ýaşulular” atly sergi

Muzeýler

04.10.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bedew bady bilen öňe barýan ata Watanymyzda toýlar toýa ulaşýar. Toýlarymyzyň bezegi ýaşululara hormat goýmak biziň ata-baba gelýän milli däbimizdir.

Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli “Halkyň Arkadagly zamanasynyň bagtyýar ýaşululary” atly baýramçylyk dabarasy

Muzeýler

04.10.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşuly adamlara hormat-sarpa goýmak hem-de ýaşaýyş-durmuşynyň ýokary hilini üpjün etmek döwlet syýasatynyň möhüm ynsanperwer ugry bolup durýar.

«Watan gahrymanlary unudylmaýar» atly sergi gurnaldy

Muzeýler

03.10.2022

Aşgabatda 1948-nji ýylyň oktýabr aýynyň 5-inden 6-syna geçilen gije adamzadyň taryhynda iň elhenç, iň bir weýran ediji tebigy betbagtçylykly ýer titreme boldy.

Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli “Hormatly ýaşulularymyz türkmen ýaşlary üçin mukaddes mekdepdir” atly baýramçylyk dabarasy

Muzeýler

03.10.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýaşuly nesillere hormat goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak halkymyzyň gadymdan gelýän mukaddes ýörelgeleriniň biridir.

Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda gurnalan göçme sergi

Muzeýler

30.09.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda türkmen halkynyň her bir güni toýdur-baýramlara, şanly wakalara beslenýär.

Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň “Mukamlar köşgünde” geçirilen göçme sergi

Muzeýler

30.09.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde ähli ulgamlarda uly üstünlikler gazanylýar, belent sepgitlere ýetilýär.

Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gymmatlyklaryndan düzülen göçme sergi

Muzeýler

30.09.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halky hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli tutumly işleriniň netijesinde uly üstünlikleri, bähbitli özgertmeleri başdan geçirýär.

Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda geçirilen göçme sergi

Muzeýler

29.09.2022

Garaşsyz hemişelik Bitarap ýurdumyz “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Garaşsyzlygyň 31 ýyllyk şanly baýramçylyk toýuny toýlaýar.