HABARLAR


“Sungat joşýar Arkadagyň ýurdunda” atly döredijilik duşuşygy we sergi.

Muzeýler

16.07.2021

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda döredijilikli işiň täze belentlikleri kemala gelýär. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan her bir işi halkymyza belent söýginiň nyşanydyr.

Fransiýanyň Antropologiýa muzeýiniň direktory Andre Delýuş bilen online arkaly geçirilen wideokonferensiýa

Muzeýler

16.07.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda muzeý işini kämilleşdirmekde,

ÝAKYMLY TÄSIR GALDYRDY

Muzeýler

12.07.2021

Türkmen halkynyň taryhyny, dünýä gymmatlyklarynyň genji-hazynasyna öwrülen ruhy mirasyny öwrenmek, gorap saklamak, dünýä ýaýmak muzeý işgärleriniň borjy bolup durýar. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde

Gökderedäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde gurnalan göçme sergi

Muzeýler

09.07.2021

2021-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygynyň Milli merkeziniň Gökderedäki çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde dynç alýan şadyýan körpeleriň göwünlerini galkyndyrmak,

Ellerim işli bolsun

Muzeýler

07.07.2021

Türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuşyny, estetiki-gözellik dünýäsini, milli däp-dessuryny häsiýetlendirýän türkmen milli egin-eşikleri biziň medeniýetimiziň aýrylmaz bir bölegidir. Halkymyzyň taryhynyň belli bir döwürlerinde döredilip

Şekillere siňen sungatym

Muzeýler

05.07.2021

Türkmenistanyň Prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow ýurt başyna geçen ilkinji günlerinden başlap türkmen halkynyň milli medeni mirasyna, sungatyna aýratyn üns berip başlady. Gahryman Arkadygymyz:

Türkmen medeniýeti, türkmen sungaty.

Muzeýler

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň bilelikde

Ogulabat ejäniň gymmatly sowgady

Muzeýler

22.05.2021

2021-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde milli amaly-haşam sungatynyň ajaýyp eseriniň

«Aşgabat – gülleýişiň şäheri» atly sergisi

Muzeýler

18.05.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda 140 ýyllygy bellenilýän Aşgabady ösdürmek, täze desgalaryň gurluşygy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmak

“Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy” atly sergisi

Muzeýler

14.05.2021

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde daşary ýurtlar bilen medeni gatnaşyklar uly gerimler bilen ösýär. Medeni gatnaşyklary dostlukly ýola goýan döwletleriň biri hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarydyr.