HABARLAR


El degirmeni

Muzeýler

04.08.2020

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagalallary bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerindäki muzeýlerimiz türkmen halkynyň dürli taryhy döwürlerindäki ýaşaýyş­durmuşynyň ähli ugurlaryna ...

«Watan mukaddesligi» muzeýinde

Muzeýler

29.06.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdymyzda sanly ulgamy ornaşdyrmak...

Medeniýet hepdeligi - 2020: bäşinji gün

Muzeýler

29.06.2020

26-njy iýunda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Daşoguz welaýatyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň zalynda ýurdumyzyň muzeýleriniň we döwlet taryhy-medeni goraghanalarynyň işgärleriniň maslahaty geçirildi.

«Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly»

Muzeýler

22.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýeti we sungaty ajaýyp gözellikler bilen her bir adama uly täsirini ýetirýär. Biziň milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň bu günki gün diňe bir öz watanymyzda däl...

«Medeniýet – halkyň ruhy baýlygy»

Muzeýler

19.06.2020

Medeniýet türkmen halkynyň müňýyllyklara barabar taryhynyň bütin dowamynda döwletleri we halklary ýakynlaşdyrýan uly güýç hasaplanylypdyr we oňa çäksiz sarpa goýlupdyr.

«Asyrlara ýörelge- nesillere görelde»

Muzeýler

17.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi halkymyzyň taryhy-medeni ýadygärlikleriniň, milli gymmatlyklarynyň hazynasy bolup durýar.

«Milli mirasym, gözel tebigatym»

Muzeýler

17.06.2020

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Türkmenistanyň Etnografiýasy ylmy barlag bölümi tarapyndan, Gökderedäki «Altyn damja»çagalar sagaldyş ...

«Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty»

Muzeýler

16.06.2020

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde golaýda «Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Muzeýe gezelenç

Muzeýler

15.06.2020

Berkarar döwletimizde «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar ..

Göçme sergi

Muzeýler

15.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny ylmy taýdan çuňňur öwrenip, mekdep okuwçylarynyň ünsüni çekmek...