HABARLAR


«Muzeý gymmatlyklary¬ – medeni miras»

Muzeýler

05.05.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde milli mirasy wagyz etmek we düşündirmek üçin baýramçylyklara, dabaralara bagyşlap sergiler gurnalýar.

Göçme sapak

Muzeýler

05.05.2020

Gahryman Arkadagymyz öz çykyşlarynda ýaş nesli watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde ýurdumyzyň, halkymyzyň baý taryhyna uly orun degişlidigini nygtaýar.

Milli mirasymyzyň nusgalyk genji-hazynasy

Muzeýler

05.05.2020

2020-nji ýylyň hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy ýurduň geçmişini, şu günki gününi we geljegini baglanyşdyrýan

Muzeý gaznasy baýlaşýar

Muzeýler

01.05.2020

2020-nji ýylyň 29-njy aprelinde Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda geçiren ...

« Müňýyllyk mirasyň waspy»

Muzeýler

29.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mirasymyzy dikeltmek, aýawly saklamak, goramak we sergilemek arkaly halkymyza wagyz etmek maksady bilen...

«Milli mirasyň guwanjy»

Muzeýler

28.04.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň işgärleri muzeýiň hemişelik sergi bölümlerinde görkezilýän dürli gymmatlyklary wagyz etmek bilen çäklenmän...

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň göçme sergisi

Muzeýler

28.04.2020

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda berkarar Watanymyzda türkmen halkynyň geçmiş taryhyna we däp-dessuryna, ata-babalarymyzyň ruhy...

«Gökdepe» milli muzeýinde geçirilen dabara

Muzeýler

28.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň çuňňur paýhasa ýugrulan döwrebap ýörelgeleri esasynda türkmen halkynyň medeniýeti täze belentliklere we derejelere ýetirildi.

«Saňa at diýmerin, gardaş diýerin!»

Muzeýler

22.04.2020

Ahal welaýat kitaphanasynyň Neşirleri toplamak we işlemek bölümi Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ak bugdaý etrap komiteti bilen bilelikde Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli Ahal welaýat

«Ahalteke bedewleriň taryhy kökleri» atly ylmy-amaly maslahat we «Behişdi bedewleriň waspу sungatda» atly sergi

Muzeýler

21.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda bedew batly, ösüş-özgerişler bilen öňe barýan Türkmenistan Watanymyz toý-baýramlara beslenýär.