HABARLAR


«Ylym – ýurduň kuwwaty»

Muzeýler

11.06.2020

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde Ylymlar güni 2008-nji ýyldan bäri döwlet derejesinde bellenilip geçirilýär. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde ...

Göçme sergi gurnaldy

Muzeýler

10.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny ylmy taýdan çuňňur öwrenip, mekdep okuwçylarynyň ünsüni çekmek

«Milli mirasyň guwanjy»

Muzeýler

10.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň işgärleri muzeýiň hemişelik sergi bölümlerinde görkezilýän dürli gymmatlyklary wagyz etmek bilen çäklenmän

Gökderedäki göçme sergi

Muzeýler

09.06.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň, aýratyn hem talyplaryň arasynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mirasymyzy dikeltmek, aýawly saklamak...

«Saglyk – bagtyýar durmuşyň gözbaşydyr»

Muzeýler

03.06.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we dermen senagaty ministrliginiň bilelikde tassyklanan Türkmenistanyň Prezidentiniň ynsanperwer syýasatyndan

«Biz bagtyýar çagalar»

Muzeýler

03.06.2020

Türkmenistan bagtly çagalaryň mekany. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň sagdyn kemala gelmegi olaryň gowy okap terbiýe almagy üçin Hormatly

Türkmenistan – bagtly çagalaryň ýurdy

Muzeýler

03.06.2020

Birinji iýunda dünýäniň köp ýurtlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanda hem Çagalary goramagyň halkara güni bellenýär. Bu ajaýyp senäniň ählumumy baýram edilmegi adamzadyň çagalar barada edýän aladasyny,

«Milli mirasyň nusgasy»

Muzeýler

03.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan ýaşlary türkmen halkynyň baý milli mirasy bilen ýakyndan tanyşdyryp, ony wagyz etmek boýunça ýurdymyzyň birnäçe çagalar ...

«Gül bezelen halym»

Muzeýler

01.06.2020

Türkmen halysy bütin dünýäde ykrar edilen sungat eserine öwrüldi. Bu gudratyň, ýagny türkmen halysynyň dokalyşyny öz gözleri bilen synlaýan jahankeşdeler, syýahatçylar haly barada örän

Daşky gurşawy goramygyň Bütindünýä güni mynasybetli bäsleşik

Muzeýler

01.06.2020

Daşky gurşawy goramagyň Bütindünýä güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti bilen bilelikde ...