HABARLAR


«Bagtyýarlyk döwründe milli gymmatlyklarymyzy muzeýleşdirmegiň tejribesi»

Muzeýler

21.09.2020

Türkmen topragynda saklanyp galan arheologik we binagärlik ýadygärlikleri biziň döwürdeşlerimize we nesillerimize entek köp zatlary gürrüň bermäge ukyplydyr.

«Garaşsyzlyk bilen galkynýar Watan»

Muzeýler

17.09.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli «Garaşsyzlyk bilen galkynýar Watan» atly sergi gurnaldy.

El degirmeni

Muzeýler

04.08.2020

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagalallary bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerindäki muzeýlerimiz türkmen halkynyň dürli taryhy döwürlerindäki ýaşaýyş­durmuşynyň ähli ugurlaryna ...

«Watan mukaddesligi» muzeýinde

Muzeýler

29.06.2020

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdymyzda sanly ulgamy ornaşdyrmak...

Medeniýet hepdeligi - 2020: bäşinji gün

Muzeýler

29.06.2020

26-njy iýunda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Daşoguz welaýatyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň zalynda ýurdumyzyň muzeýleriniň we döwlet taryhy-medeni goraghanalarynyň işgärleriniň maslahaty geçirildi.

«Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly»

Muzeýler

22.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýeti we sungaty ajaýyp gözellikler bilen her bir adama uly täsirini ýetirýär. Biziň milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň bu günki gün diňe bir öz watanymyzda däl...

«Medeniýet – halkyň ruhy baýlygy»

Muzeýler

19.06.2020

Medeniýet türkmen halkynyň müňýyllyklara barabar taryhynyň bütin dowamynda döwletleri we halklary ýakynlaşdyrýan uly güýç hasaplanylypdyr we oňa çäksiz sarpa goýlupdyr.

«Asyrlara ýörelge- nesillere görelde»

Muzeýler

17.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi halkymyzyň taryhy-medeni ýadygärlikleriniň, milli gymmatlyklarynyň hazynasy bolup durýar.

«Milli mirasym, gözel tebigatym»

Muzeýler

17.06.2020

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Türkmenistanyň Etnografiýasy ylmy barlag bölümi tarapyndan, Gökderedäki «Altyn damja»çagalar sagaldyş ...

«Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty»

Muzeýler

16.06.2020

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde golaýda «Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.