HABARLAR


Muzeýe gezelenç

Muzeýler

15.06.2020

Berkarar döwletimizde «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar ..

Göçme sergi

Muzeýler

15.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny ylmy taýdan çuňňur öwrenip, mekdep okuwçylarynyň ünsüni çekmek...

«Ylym – ýurduň kuwwaty»

Muzeýler

11.06.2020

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde Ylymlar güni 2008-nji ýyldan bäri döwlet derejesinde bellenilip geçirilýär. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde ...

Göçme sergi gurnaldy

Muzeýler

10.06.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklaryny ylmy taýdan çuňňur öwrenip, mekdep okuwçylarynyň ünsüni çekmek

«Milli mirasyň guwanjy»

Muzeýler

10.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň işgärleri muzeýiň hemişelik sergi bölümlerinde görkezilýän dürli gymmatlyklary wagyz etmek bilen çäklenmän

Gökderedäki göçme sergi

Muzeýler

09.06.2020

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň, aýratyn hem talyplaryň arasynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mirasymyzy dikeltmek, aýawly saklamak...

«Saglyk – bagtyýar durmuşyň gözbaşydyr»

Muzeýler

03.06.2020

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we dermen senagaty ministrliginiň bilelikde tassyklanan Türkmenistanyň Prezidentiniň ynsanperwer syýasatyndan

«Biz bagtyýar çagalar»

Muzeýler

03.06.2020

Türkmenistan bagtly çagalaryň mekany. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň sagdyn kemala gelmegi olaryň gowy okap terbiýe almagy üçin Hormatly

Türkmenistan – bagtly çagalaryň ýurdy

Muzeýler

03.06.2020

Birinji iýunda dünýäniň köp ýurtlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanda hem Çagalary goramagyň halkara güni bellenýär. Bu ajaýyp senäniň ählumumy baýram edilmegi adamzadyň çagalar barada edýän aladasyny,

«Milli mirasyň nusgasy»

Muzeýler

03.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan ýaşlary türkmen halkynyň baý milli mirasy bilen ýakyndan tanyşdyryp, ony wagyz etmek boýunça ýurdymyzyň birnäçe çagalar ...