HABARLAR


«Gül bezelen halym»

Muzeýler

01.06.2020

Türkmen halysy bütin dünýäde ykrar edilen sungat eserine öwrüldi. Bu gudratyň, ýagny türkmen halysynyň dokalyşyny öz gözleri bilen synlaýan jahankeşdeler, syýahatçylar haly barada örän

Daşky gurşawy goramygyň Bütindünýä güni mynasybetli bäsleşik

Muzeýler

01.06.2020

Daşky gurşawy goramagyň Bütindünýä güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti bilen bilelikde ...

Göçme sergi

Muzeýler

29.05.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzda ýurt Baştutanymyzyň çäksiz tagallasy bilen müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan taryhy-medeni mirasymyzy...

«El hünäri il gezer»

Muzeýler

26.05.2020

Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Türkmenistanyň etnografiýasy ylmy-barlag bölüminiň ylmy işgärleri hem-de Türkmenistanyň Halkara

«Türkmenistanyň milli gymmatlyklary»

Muzeýler

26.05.2020

Golaýda Aşgabat şäherindäki 80-nji orta mekdepde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly hem-de Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli çäre geçirildi.

«Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»

Muzeýler

23.05.2020

2020-nji ýyla «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýlip at berilmegi uly many mazmuna eýedir. Türkmenistan daşary syýasy strategiýasy netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň...

«Aşgabat ak şäherim - ak bagtym»

Muzeýler

23.05.2020

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününiň baýram edilmegi indi asylly däbe öwrüldi.

«Bagt şäherim Aşgabat»

Muzeýler

22.05.2020

Gözel ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy we öňdengörüjülikli syýasaty netijesinde düýpli özgerişlere eýe boldy.

«Türkmenistanyň milli mirasy»

Muzeýler

22.05.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň işgärleri muzeýiň hemişelik sergi bölümlerinde görkezilýän dürli gymmatlyklary wagyz etmek bilen çäklenmän

Gurnaklaryň sapaklary

Muzeýler

21.05.2020

«Ýaş tebigatçy» gurnagyň okuwçylary nobatdaky sapaklarynda Tebigat muzeýindäki Köýtendagyň Garlyk gowaklaryna syýahat etdiler we gyzykly maglumatlar öwrendiler.