HABARLAR


«Gökdepe» milli muzeýinde geçirilen dabara

Muzeýler

28.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň çuňňur paýhasa ýugrulan döwrebap ýörelgeleri esasynda türkmen halkynyň medeniýeti täze belentliklere we derejelere ýetirildi.

«Saňa at diýmerin, gardaş diýerin!»

Muzeýler

22.04.2020

Ahal welaýat kitaphanasynyň Neşirleri toplamak we işlemek bölümi Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ak bugdaý etrap komiteti bilen bilelikde Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli Ahal welaýat

«Ahalteke bedewleriň taryhy kökleri» atly ylmy-amaly maslahat we «Behişdi bedewleriň waspу sungatda» atly sergi

Muzeýler

21.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda bedew batly, ösüş-özgerişler bilen öňe barýan Türkmenistan Watanymyz toý-baýramlara beslenýär.

Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli sergi

Muzeýler

21.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň, aýratyn hem talyplaryň arasynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mirasymyzy dikeltmek...

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi

Muzeýler

17.04.2020

2020-nji ýyla «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýlip at berilmegi uly bir many mazmuna eýedir. Türkmenistan öz Bitaraplygyna eýe bolmaklygy bilen ençeme taryha ...

Göçme sergi

Muzeýler

14.04.2020

Türkmen halkynyň milliliklerine çuňňur hormat goýýan Gahryman Arkadagymyz milli mirasy ile ýaýmaga, dünýä çykarmaga giň mümkinçilikler döredýär.

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri we milli mirasy»

Muzeýler

14.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen medeniýeti uly rowaçlyklara beslenýär. Adamzat nesliniň taryhy, medeniýeti bilen bagly gymmatlyklarymyzy dikeltmekde, dünýä halklarynyň ...

«Türkmen tebigatynyň täsinlikleri» atly göçme sergi

Muzeýler

13.04.2020

2020-nji ýylyň 10-njy aprelinde Döwlet muzeýiniň Tebigat we ülkäni öwreniş bölümi tarapyndan Aşgabat şäherindäki 19-njy orta mekdebinde «Türkmen tebigatyň täsinlikleri» atly göçme sergisi gurnaldy.

«Il saglygy – ýurt baýlygy»

Muzeýler

13.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýylymyz täze üstünlikler bilen dowam edýär.

Türkmenistanyň çägindäki paleontologiýa tapyndylary

Muzeýler

10.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Diýarymyzyň özboluşly tebigatyny...