HABARLAR


Okuw mekdebinde göçme sergi guraldy

Muzeýler

08.04.2020

2020-nji ýyla «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýlip at berilmegi uly bir many mazmuna eýedir. Türkmenistan öz Bitaraplygyna eýe bolmaklygy bilen ençeme taryha barabar bolan uly üstünliklere eýe boldy.

Sagdyn we bagtyýar durmuşyň waspy

Muzeýler

07.04.2020

Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli wagtlaýyn sergi açyldy. Ol «Sagdyn durmuş — bagtyň gözbaşy» diýip atlandyryldy.

«Guşlar tebigatyň bezegi»

Muzeýler

02.04.2020

2020-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Guşlaryň halkara güni mynasybetli gurnalan «Guşlar tebigatyň bezegi»

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, suratkeş Atajan Aşyrowyň şahsy sergisi gurnaldy

Muzeýler

30.03.2020

«Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri

Ýatlama sergisi

Muzeýler

30.03.2020

Türkmen halkymyzyň baý medeniýeti we sungaty özboluşly milliligi we ajaýyplygy bilen her ynsanyň kalbynda ruhy gözelligi döredip bilýär.

Göçme sergisi guraldy

Muzeýler

26.03.2020

Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ajaýyp işler amala aşyrylýar.

«Nowruz geldi, bu bagtyýar diýara»

Muzeýler

24.03.2020

Türkmen tebigatynyň gülläp joş urýan çagynda – eziz diýarymyz Nowruz baýramynyň toýuny toýlaýar.

Muzeýe gezelenç

Muzeýler

20.03.2020

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen halkymyzyň taryhyny öwrenmek, merdana pederlerimiziň sarpasyny belentde tutmak, şu günki we geljekki nesilleri ...

«Nowruz geldi, bu bagtyýar Diýara»

Muzeýler

19.03.2020

Ata-babalarymyz Nowruzy täzelenişiň nyşany, täze durmuşyň başlangyjy hasaplapdyrlar, bagtyň, berekediň gelmegi hökmünde garşylapdyrlar.

Gurnaklaryň nobatdaky sapaklary

Muzeýler

19.03.2020

«Ýaş suratkeş» gurnagynda okuwçylar Nowruz baýramyna bagyşlanan we ýaz paslyna degişli taslamalary taýýarladylar.