HABARLAR


«Gahryman Arkadagymyzyň ylmy hem-de edebi çeper eserlerinde Watançylyk temasy»

Kitaphanalar

27.01.2021

2021-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda ähli welaýat kitaphanalary hem-de Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy

Ata Watany goramak mukaddes borçdyr

Kitaphanalar

26.01.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirlen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 133-nji orta mekdepde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Kitaphanalar

25.01.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynyň kitaphana şahamçasy bilen Büzmeýin etrabynyň medeniýet

Şanly ýylymyzyň şanyna

Kitaphanalar

25.01.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasynyň, Gypjak, Herrikgala medeniýet öýleriniň bilelikde

Parahatçylygyň daragty

Kitaphanalar

19.01.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde öz okyjylary bilen parahatçylygyň

«Türkmenistan dünýä halklaryny ynanyşdyryjy döwlet»

Kitaphanalar

18.01.2021

Golaýda «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly mynasybetli Aşgabat şäher häkimligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher

«Halkara parahatçylyk we ynanyşmak – bagtyýarlygyň binýady»

Kitaphanalar

13.01.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2021-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda öz okyjylary bilen bilelikde «Türkmenistan – parahatçylygyň we

«Parahatlyk – görki dünýäň, paýhasynda Garaşsyzlyk»

Kitaphanalar

13.01.2021

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça «2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi.

Gyşky dynç alyşda döredijilik duşuşygy

Kitaphanalar

08.01.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy gyşky dynç alyş möwsüminde Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynda ýerleşýän şahamçasynda höwesjeň

«Gyş ertekisi»

Kitaphanalar

29.12.2020

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen bilelikde Türkmen döwlet Gurjak teatrynda Täze ýyl baýramyna bagyşlap