HABARLAR


«Bitaraplyk bagtyýar halkymyzyň buýsanjy»

Kitaphanalar

20.11.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasy Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy

«Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwri-köňülleriň joşguny»

Kitaphanalar

20.11.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda «Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwri-köňülleriň joşguny» atly edebi-duşuşyk dabarasy geçirildi.

«Bitaraplyk bize berdi bu bagty»

Kitaphanalar

19.11.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy 132-nji orta mekdepde şanly ...

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»

Kitaphanalar

16.11.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy Türkmenistanyň Döwlet neşirýat gullugynyň ..

Bitarap Türkmenistan sport giňişliginde

Kitaphanalar

12.11.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat

Wagyz-nesihat çäresi

Kitaphanalar

09.11.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň bilelikde gurnamagynda Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň

«Kitaphanalar- Bitaraplygyň mekanynda parahatsöýüjilikli syýasatyň wagyzçylary»

Kitaphanalar

09.11.2020

Golaýda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda kitaphana ýolbaşçylarynyň arasynda «Kitaphanalar- Bitaraplygyň mekanynda parahatsöýüjilikli syýasatyň wagyzçylary» atly iş maslahaty geçirildi.

«Sepilen tohumlar rysk bolup galdy, bereket eçildi, desterhan boldy»

Kitaphanalar

09.11.2020

Garaşsyz Hemişelik Bitarap ýurdumyzyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Hasyl baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet ...

«Bitaraplyk parahatçylygyň ak ýoly»

Kitaphanalar

06.11.2020

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy noýabr aýynyň 4-ne Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebi bilen bilelikde

Melhemler hazynasy

Kitaphanalar

06.11.2020

Gahryman we mähriban Arkadag Prezidentimiziň pähim-paýhasyndan kemal tapan «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köpjiltli ensiklopedik kitabynyň on ikinji tomy Saglygy goraýyş we