HABARLAR


«Sagdyn durmuş ýörelgesi - Arkadagyň göreldesi»

Kitaphanalar

08.04.2020

«Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Bagtyýarlyk etrap Medeniýet köşgünde Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda bu köşkde ýerleşýän Aman Kekilow ...

«Sport – saglygyň gözbaşy»

Kitaphanalar

03.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda aprel aýynyň 2-sine ...

Wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Kitaphanalar

27.03.2020

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda «Türkmendemirbetonönümleri» önümçilik birleşiginiň Büzmeýin etrabyndaky «Iri paneli jaý gurluşyk» ...

Çagalarda kitap okamak endigini sanly ulgamyň üsti bilen wagyz edildi

Kitaphanalar

25.03.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy öz ýaş okyjylarynyň ýazky dynç günlerinde https://chagalar-kitaphana.gov.tm/ atly resmi saýtynda

Nowruz geldi, güle besläp dünýäni

Kitaphanalar

24.03.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Medeniýet köşgünde Milli bahar baýramy mynasybetli «Nowruz geldi, güle besläp dünýäni» ...

Nowruz geldi – Bitaraplygyň mekanyna

Kitaphanalar

24.03.2020

Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy, Baş bilim müdirliginiň 132-nji orta mekdebi bilen bilelikde Milli bahar ...

Ýaz dünýäni täzeleýär

Kitaphanalar

24.03.2020

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebi bilen bilelikde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda mart aýynyň 19-na

Wagyz-nesihat edildi

Kitaphanalar

17.03.2020

Türkmenistanyň medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygyň Geňeşiniň...

Watan goragy mukaddesdir

Kitaphanalar

05.03.2020

2020-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Daşoguz welaýat kitaphanasynyň mejlisler zalynda Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanyp “Watan goragy mukaddesdir” atly dabaraly çäre geçirildi.

«Dünýäň ýüzi kitap bilen açylýar» kitap hepdeligi

Kitaphanalar

05.03.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň 13-den 20-si aralygynda 20016 harby bölümiň şahsy...