HABARLAR


Sport bäsleşigi

Kitaphanalar

23.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Türkmen Standartlarynyň Baş Döwlet ...

«Medeniýete ýol açdyň, sag bol eziz Arkadag»

Kitaphanalar

22.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Nury Baýramow we Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçalarynyň bilelikde gurnamagynda 133-nji orta ...

«Medeniýet -Milli baýlyklaryň altyn täji»

Kitaphanalar

22.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçalarynyň bilelikde gurnamagynda 88-nji orta ...

«Halk oýunlary – milli edep mekdebi»

Kitaphanalar

19.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda tomusky dynç alyş möwsüminde iýun aýynyň 18-ne Gökderedäki ...

«Bu gün dünýä çykýar Arkadag bilen türkmen medeniýeti, türkmen sungaty!»

Kitaphanalar

19.06.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Ilkinji Zenanlar guramasy bilen birlikde «Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni» mynasybetli...

Döredijiligiň we jebisligiň baýramy

Kitaphanalar

18.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda, Türkmenistanyň Inžener – tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda...

«Kitaply nesil – bagtly nesil»

Kitaphanalar

17.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda tomusky dynç alyş möwsüminde ...

«Bagtyýar çagalaň bagtly geljeginiň Watanydyr, Bitaraplyk mekanym»

Kitaphanalar

16.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy, 132-nji orta mekdebiniň ýanynda döredilen çagalaryň tomusky dynç alyş

«Medeniýet- ylham gözbaşy, Magtymguly Pyragy- halkyň ruhy çyragy»

Kitaphanalar

11.06.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda «Medeniýet- ylham gözbaşy..

«Ylym-bilim – ýaşlaryň ýaraşygy»

Kitaphanalar

11.06.2020

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda iýun aýynyň 11-ne Gökderedäki «Nesil» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde ...