HABARLAR


«Sagdyn nesil – bagtyýar geljek»

Kitaphanalar

17.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama laýyklykda ...

«Sagdynlygyň watany sen, Bitarap Türkmenistan»

Kitaphanalar

17.04.2020

Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy, Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdebi

«Alkyş aýdyp Arkadagyň adyna, toý tutulýar bedewleriň şanyna»

Kitaphanalar

16.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan – bitaraplygyň mekany» ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ahalteke bedewlerimiziň şanyna uly toý tutulýar.

«Teatr sungaty-köňülleriň aýnasy»

Kitaphanalar

10.04.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda türkmen teatr sungatyna bagyşlanyp, «Teatr sungaty-köňülleriň aýnasy» ...

«Beýik ösüşleň diýary»

Kitaphanalar

09.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy, Bagtyýarlyk etrap Medeniýet öýleri, 7-nji çagalar sungat mekdebiniň ...

«Saglyk – bagtyýar durmuşyň gözbaşy»

Kitaphanalar

09.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Aşgabat şäheriniň 11-nji Saglyk öýüniň bilelikde gurnamagynda «Saglyk- bagtyýar durmuşyň gözbaşy» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

«Maşgala edep-terbiýe mekdebidir»

Kitaphanalar

08.04.2020

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Zenanlar guramasy, Türkmenistanyň Döwlet kitaphanasy bilen bilelikde guramagynda zenanlaryň arasynda wagyz nesihat çäresi geçirildi.

«Sagdyn durmuş ýörelgesi - Arkadagyň göreldesi»

Kitaphanalar

08.04.2020

«Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Bagtyýarlyk etrap Medeniýet köşgünde Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda bu köşkde ýerleşýän Aman Kekilow ...

«Sport – saglygyň gözbaşy»

Kitaphanalar

03.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama esasynda aprel aýynyň 2-sine ...

Wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Kitaphanalar

27.03.2020

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda «Türkmendemirbetonönümleri» önümçilik birleşiginiň Büzmeýin etrabyndaky «Iri paneli jaý gurluşyk» ...