HABARLAR


Ak arzuwlaň hasyl boldy Pyragy

Kitaphanalar

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Ak arzuwlaň hasyl boldy Pyragy”

Medeniýet – milletiň buýsanjy, halkyň kalbydyr

Kitaphanalar

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagyr Medeniýet öýünde Medeniýet we sungat işgärleriniň

Arkadagyň sungaty, göwünleriň ganaty.

Kitaphanalar

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynyň kitaphana şahamçasy bilen Büzmeýin etrap

Türkmen halk ertekilerine syýahat

Kitaphanalar

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Nury Baýramow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda tomus paslynyň ajaýyp günlerinde Gökderedäki “Çynar”

“Arkadagyň parahatlyk aýdymy, Türkmen medeniýeti, türkmen sungaty”

Kitaphanalar

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky Merkezi kitaphanasy bilen Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň bilelikde gurnamagynda

Medeniýet – milli baýlyklaryň altyn täji

Kitaphanalar

24.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy, Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 3-nji sazçylyk sungat mekdebi

,,Tebigat biziň öýümizdir,,

Kitaphanalar

21.06.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitahanasynyň ýaňy-ýakynda Gökderedäki ,,Çeşme,, çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde ,,Tebigat biziň öýümizdir,,

“Türkmen halk matallary”

Kitaphanalar

21.06.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomus paslynyň ilkinji günlerinde Gökderedäki “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Türkmen halk matallary”

Türkmen medeniýeti we Magtymguly Pyragynyň şygryýeti bitewi gymmatlykdyr

Kitaphanalar

17.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli Konserwatoriýasynyň

“Milli Medeniýetiň güllän zamany, Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy”

Kitaphanalar

17.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Nury Baýramow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnama- gynda “Ylham” seýilgähinde “Milli Medeniýetiň güllän zamany, Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy”