HABARLAR


«Döwletlilik, parahatlyk, dost-doganlyk ýörelgämiz»

Kitaphanalar

23.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň

Çagalaryň söýgüli şahyry

Kitaphanalar

22.02.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»

Kitaphanalar

22.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Garadamak şäherçe kitaphana

Döwrebap bibliografik görkezijiler

Kitaphanalar

19.02.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, Türkmen Döwlet Medeniýet instituty bilen bilelikde «Döwrebap bibliografik görkezijiler»

«Mukaddes Garaşsyz Türkmenistanym-şahyrlaryň dillerinde dessanym»

Kitaphanalar

19.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäherindäki 76-njy orta mekdebiň

«Milliligiň gymmaty»

Kitaphanalar

17.02.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 74-nji orta mekdebinde Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»

«Gündogaryň meşhur şahsyýeti»

Kitaphanalar

16.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bellenilen meýilnama esasynda Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy gözel

Parahatçylyk we ynanyşmak - bagtyýarlygyň goşa ganaty

Kitaphanalar

15.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Büzmeýin etrap medeniýet öýleriniň bilelikde gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde

Kitaphanalar ösüş ýolunda

Kitaphanalar

15.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde kitaphana hünärmenleriniň gatnaşmagynda

«Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany»

Kitaphanalar

12.02.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda gelip gowşan Arkadag Prezidentimiziň «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany»