HABARLAR


«Parahatçylyk we ynanyşmak ösüşleriň özeni»

Kitaphanalar

11.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Medeniýet köşgünde 2021-nji ýyl

«Parahatlyk, asudalyk ýürekleriň arzuwy»

Kitaphanalar

11.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň garamagyndaky Neşirýat-çaphana

«Ak paýtagtym - ak bagtym»

Kitaphanalar

09.02.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde paýtagtymyz Aşgabat

«Parahatçylygyň waspçysy»

Kitaphanalar

04.02.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän 74-nji «Bagtyýar nesiller»

«Edep – altyndan gymmat»

Kitaphanalar

01.02.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän 74-nji «Bagtyýar nesiller»

Hormatly Prezidentimiziň kitaplarynyň terbiýeçilik ähmiýeti

Kitaphanalar

01.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Gypjak medeniýet öýüniň bilelikde gurnamagynda «Hormatly Prezidentimiziň kitaplarynyň terbiýeçilik ähmiýeti» ady bilen wagyz – nesihat çäresi geçirildi.

«Watan mukaddesligi»

Kitaphanalar

27.01.2021

Ýakynda Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň B.Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň okyjylary bilen

«Gahryman Arkadagymyzyň ylmy hem-de edebi çeper eserlerinde Watançylyk temasy»

Kitaphanalar

27.01.2021

2021-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda ähli welaýat kitaphanalary hem-de Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy

Ata Watany goramak mukaddes borçdyr

Kitaphanalar

26.01.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirlen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 133-nji orta mekdepde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Kitaphanalar

25.01.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumynyň kitaphana şahamçasy bilen Büzmeýin etrabynyň medeniýet