HABARLAR


“KÜŞTDEPDI TANSY – DÜNÝÄ MEDENIÝETINIŇ GYMMATLYGY”

Kitaphanalar

08.06.2021

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyñ B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynda “Küştdepdi tansy – dünýä medeniýetiniň gymmatlygy” atly söhbetdeşlik geçirdi.

Türkmen tebigaty – ýaşaýşyň gözbaşy

Kitaphanalar

07.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni

Parahatçylyk – hoşniýetli ýörelge

Kitaphanalar

03.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda paýtagtymyzyň gözel ýerinde ýerleşýän “Ylham”

Türkmenistan – bagtly çagalaryň ýurdy

Kitaphanalar

03.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy paýtagtymyzyň Aşgabat

“Watanyň geljegi – bagtyýar nesil” atly baýramçylyk dabarasy.

Kitaphanalar

03.06.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda “Aşgabat” seýilgähinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli “Watanyň geljegi – bagtyýar nesil” ady bilen baýramçylyk dabarasyny geçirdi.

“Aşgabat - bagtyýarlyk döwrüniň paýtagty”

Kitaphanalar

31.05.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasy paýtagtymyzyň gözel seýilgähleriniň birinde “Aşgabat - bagtyýarlyk döwrüniň paýtagty” ady

“Mähir siňen sungat ” atly döredijilik duşuşygy.

Kitaphanalar

28.05.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 7-nji çagalar sungat mekdebinde her ýylyň maý aýynda ýurdumyzda döwlet derejesinde bellenilip geçilýän

“Aşgabat gözelligiň şäheri” atly döredijilik duşuşygy.

Kitaphanalar

24.05.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda paýtagtymyzyň gözel seýilgähleriniň birinde, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabat gözelligiň şäheri”

“Aşgabadym – göwün şadym”

Kitaphanalar

24.05.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabadym – göwün şadym”

Zenanlaryň hoşallyk maslahaty

Kitaphanalar

24.05.2021

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň kitaphanaçy zenanlary Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Hormatly Prezidentimiziň