HABARLAR


Kitapsyz öý – Otsuz ojak ýalydyr

Kitaphanalar

22.05.2021

Berkarar Döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe mähriban ýaşlarymyzyň ylym-bilimlerini, gözýetimini giňeltmek, hem-de köp okyjylary özüne çekmek maksady bilen,

“ Arkadagyň ajap paýhasy bilen,Öňe barýar, toý-baýramly Aşgabat„

Kitaphanalar

22.05.2021

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, “Türkmenistan–parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylymyzda ak şäherimiz Aşgabadyň döredilmegine 140-ýyl dolýar. Şu ajaýyp baýramçylyk mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde,

Hormatly Prezidentimiziň käbesi“ Ogulabat ejäniň kalbynyň mähri” atly dabara.

Kitaphanalar

22.05.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Gahryman Arkadagymyzyň käbesi Ogulabat ejäniň mundan ýarym asyr öň sünnäläp bejeren kürtesiniň Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine

Dargyň sesi-ajaýyp mukam

Kitaphanalar

22.05.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Dargyň sesi-ajaýyp mukam” atly edebi-duşuşyk dabarasy geçirildi. Dabarada Aşgabadyň çeper haly kärhanasyndan Türkmenistanyň at gazanan halyçysy Ogulnabat Durdyýewa,

Hormatly Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Kitaphanalar

22.05.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Büzmeýin etrap Medeniýet öýleriniň bilelikde gurnamagynda Bagyr Medeniýet öýinde hormatly Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat”

“Aşgabat-ynsanperwerlik ýörelgeleriniň mekany”

Kitaphanalar

22.05.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde

Ýalkym saçýar medeniýetiň şuglasy, Ösüşlere eýe türkmen sungaty

Kitaphanalar

22.05.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Ýalkym saçýar medeniýetiň şuglasy, Ösüşlere eýe türkmen sungaty” atly edebi-duşuşyk dabarasy geçirildi.

“Goşa mukaddesligiň baýramy”

Kitaphanalar

18.05.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 66-njy orta mekdepde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni

“Döwrüň hukuk binýady we Döwlet baýdagy”

Kitaphanalar

18.05.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy we 29-njy orta mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Döwrüň hukuk binýady we Döwlet baýdagy”

“Ak paýtagtym - ak bagtym” atly söhbetdeşlik.

Kitaphanalar

18.05.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň günsaýyn özgerýän keşbini wasp edip, “Ak paýtagtym - ak bagtym”