HABARLAR


Ak şäherim Aşgabat!

Kitaphanalar

17.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ýeňiş kitaphana şahamçasynda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Jahany jana getiren Nowruz geldi ilime»

Kitaphanalar

17.03.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda her bir günümiz toý-baýramlara, şanly senelere beslenýär. Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk

Kitaphana – döwrebap ösüşleriň gözbaşy

Kitaphanalar

16.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagyr medeniýet öýünde kitaphana hünärmenleriň gatnaşmagynda

«Owazyň ýürege melhemdir, bagşy!» atly söhbetdeşlik

Kitaphanalar

16.03.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen bilelikde belli türkmen bagşysy, ussat sazanda Girman bagşy

Halkara onlaýn-maslahaty geçirildi

Kitaphanalar

15.03.2021

2021-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň hem-de ýurdumyzyň welaýat kitaphanalarynyň ýolbaşçylarynyň

«Zeminiň bezegi - mährem eneler!»

Kitaphanalar

05.03.2021

Türkmenistany Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda «Zeminiň bezegi - mährem eneler!» ady bilen Halkara 8-nji mart baýramy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Gözel ülkäm - Aşgabat!

Kitaphanalar

04.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Täze zaman Medeniýet

«Sazlaşykly owaz» atly şygryýet agşamy

Kitaphanalar

03.03.2021

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Döwlet baýragynyň eýesi söýgüli şahyrymyz Gurbannazar Ezizowy ýatlap

«Ýylyň - göreldeli okyjysy»

Kitaphanalar

01.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Merkezi we kitaphana şahamçalarynyň dürli ýaşly okyjylaryň gatnaşmagynda

Şygryýet agşamy

Kitaphanalar

26.02.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 76-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçylary bilen bilelikde