HABARLAR


«Ýurdumyzyň kitaphana işgärleriniň arasynda kitaphana işini döwrebap guramak»

Kitaphanalar

25.02.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda ähli welaýat kitaphanalary hem-de Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy

«Zehinli çagalar»

Kitaphanalar

24.02.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda «Ýaşlyk» teleýaýlymy bilen bilelikde kitaphananyň okyjylarynyň arasynda «Zehinli çagalar»

«Parahatçylyk, ynanyşmak - dünýäň bagty, Arkadag»

Kitaphanalar

24.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Aşgabat şäherindäki

«Döwletlilik, parahatlyk, dost-doganlyk ýörelgämiz»

Kitaphanalar

23.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň

Çagalaryň söýgüli şahyry

Kitaphanalar

22.02.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»

Kitaphanalar

22.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Garadamak şäherçe kitaphana

Döwrebap bibliografik görkezijiler

Kitaphanalar

19.02.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, Türkmen Döwlet Medeniýet instituty bilen bilelikde «Döwrebap bibliografik görkezijiler»

«Mukaddes Garaşsyz Türkmenistanym-şahyrlaryň dillerinde dessanym»

Kitaphanalar

19.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäherindäki 76-njy orta mekdebiň

«Milliligiň gymmaty»

Kitaphanalar

17.02.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 74-nji orta mekdebinde Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»

«Gündogaryň meşhur şahsyýeti»

Kitaphanalar

16.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bellenilen meýilnama esasynda Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy gözel