HABARLAR


«Il-günüň guwanjy türkmen bedewi»

Kitaphanalar

27.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Bedew baýramyna bagyşlap, «Il-günüň guwanjy türkmen bedewi» atly dabara geçirdi.

«Şanyňa toý tutulýar, Ahalteke bedewi»

Kitaphanalar

24.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin etrabyndaky kitaphana şahamçasy bilen 2-nji çagalar çeperçilik ...

«Saglyk sakasynda duran Arkadag»

Kitaphanalar

24.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 133-nji orta mekdebiniň bilelikde ...

«Howandarly, Hakdan halatly bedew»

Kitaphanalar

22.04.2020

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli kitaphana igärleriniň arasynda giňişleýin söhbetdeşlik gurnaldy.

«Bedew münen hassa bolmaz»

Kitaphanalar

22.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda aprel aýynyň 20-ine Türkmenistanyň

«Sagdyn durmuş – sagdyn ruh»

Kitaphanalar

21.04.2020

Döwlet kitaphanasynda «Sagdyn durmuş – sagdyn ruh» ady bilen kitaphana işgärleriniň arasynda söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlikde çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň ...

«Älem syry kitap bilen açylýar»

Kitaphanalar

21.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda aprel aýynyň 20-ine Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet ...

«Bitarap ýurt gül—gülüstan, jennet mekan Türkmenistan!» atly wagyz –nesihat çäresi

Kitaphanalar

21.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 30-njy orta mekdebiň bilelikde gurnamagynda «Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany» ýyly

«Watançy şahyryň sözi-halkyň kalbynyň heňi» atly aýdym-sazly döredijilik duşuşygy

Kitaphanalar

20.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Medeniýet köşgünde ...

«Sagdyn nesil – bagtyýar geljek»

Kitaphanalar

17.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilen meýilnama laýyklykda ...