HABARLAR


«Kitaphanalar- Bitaraplygyň mekanynda parahatsöýüjilikli syýasatyň wagyzçylary»

Kitaphanalar

09.11.2020

Golaýda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda kitaphana ýolbaşçylarynyň arasynda «Kitaphanalar- Bitaraplygyň mekanynda parahatsöýüjilikli syýasatyň wagyzçylary» atly iş maslahaty geçirildi.

«Sepilen tohumlar rysk bolup galdy, bereket eçildi, desterhan boldy»

Kitaphanalar

09.11.2020

Garaşsyz Hemişelik Bitarap ýurdumyzyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Hasyl baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet ...

«Bitaraplyk parahatçylygyň ak ýoly»

Kitaphanalar

06.11.2020

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy noýabr aýynyň 4-ne Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebi bilen bilelikde

Melhemler hazynasy

Kitaphanalar

06.11.2020

Gahryman we mähriban Arkadag Prezidentimiziň pähim-paýhasyndan kemal tapan «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köpjiltli ensiklopedik kitabynyň on ikinji tomy Saglygy goraýyş we

«Watanym berkarar, ilim bagtyýar»

Kitaphanalar

03.11.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy, Bagtyýarlyk etrap Medeniýet köşgi bilen bilelikde gurnamagynda «Watanym berkarar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri»

Kitaphanalar

21.10.2020

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda ...

Elektron kitaphanalaryň ýokary mümkinçilikleri

Kitaphanalar

14.10.2020

Elektron kitaphanalardan peýdalanýanlaryň köpelmegi olaryň ähmiýetini hasda artdyrýar. Gahryman Arkadagymyzyň anyk we ylma esaslanýan başlangyjy esasynda Diýarymyzdaky kitaphanalaryň tehnologiýa taýdan ösmeginiň çaltlandyrylmagy

«Il bähbitli özgertmeler»

Kitaphanalar

13.10.2020

Türkmenistanyň Medeniýet, Sport, Syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň we Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň ...

Kitap — hazyna

Kitaphanalar

13.10.2020

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik kitabynyň 12-nji jildiniň halkymyza gowuşmagy aýratyn buýsandyryjy waka boldy.

Täze neşiriň şuglasy

Kitaphanalar

13.10.2020

Ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasy, Aşgabat şäheriniň 82-nji orta mekdebi bilen bilelikde Hormatly ...