HABARLAR


Türkmenistan – bagtly çagalaryň ýurdy

Kitaphanalar

03.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy paýtagtymyzyň Aşgabat

“Watanyň geljegi – bagtyýar nesil” atly baýramçylyk dabarasy.

Kitaphanalar

03.06.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda “Aşgabat” seýilgähinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli “Watanyň geljegi – bagtyýar nesil” ady bilen baýramçylyk dabarasyny geçirdi.

“Aşgabat - bagtyýarlyk döwrüniň paýtagty”

Kitaphanalar

31.05.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasy paýtagtymyzyň gözel seýilgähleriniň birinde “Aşgabat - bagtyýarlyk döwrüniň paýtagty” ady

Happy Childhood

Halkara medeni gatnaşyklary

28.05.2021

The Ministry of Culture of Turkmenistan conducted an International Painting Competition «Happy Childhood» for children dedicated to the announcement of 2021 as a year of «Turkmenistan – the Motherland of Peace and Trust»

“Mähir siňen sungat ” atly döredijilik duşuşygy.

Kitaphanalar

28.05.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 7-nji çagalar sungat mekdebinde her ýylyň maý aýynda ýurdumyzda döwlet derejesinde bellenilip geçilýän

Türkmenistan umumadamzat ähmiýetli gymmatlyklaryň mekany

Medeni miras

27.05.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adyl syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hem ýurdumyzda medeni mirasymyzy, milli gymmatlyklarymyzy öwrenmeklige,

“Aşgabat gözelligiň şäheri” atly döredijilik duşuşygy.

Kitaphanalar

24.05.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda paýtagtymyzyň gözel seýilgähleriniň birinde, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabat gözelligiň şäheri”

“Aşgabadym – göwün şadym”

Kitaphanalar

24.05.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabadym – göwün şadym”

Zenanlaryň hoşallyk maslahaty

Kitaphanalar

24.05.2021

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň kitaphanaçy zenanlary Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Hormatly Prezidentimiziň

Ogulabat ejäniň gymmatly sowgady

Muzeýler

22.05.2021

2021-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde milli amaly-haşam sungatynyň ajaýyp eseriniň