HABARLAR


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze harby uçarda synag uçuşyny geçirdi

Täzelikler

02.08.2021

1-nji awgustda Bu sebitde iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow irki maşklary ýerine ýetirenden soň, pyýada we welosipedde gezelenç etdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Ýaragly Güýçleriň

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI — RUHUBELENTLIGIŇ WE DÖREDIJILIGIŇ ÇEŞMESI

Täzelikler

02.08.2021

31-nji iýulda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün agtyklary bilen “Rahat” atly häzirki zaman gämisinde Hazar deň¬ziniň gi¬ňişliklerinde gezelenç etdi. Ýokary derejede

Saglygymyz özümize bagly

Täzelikler

02.08.2021

Tomus aýlarynda sowuklama keselleri bilen köplenç sowadyjylaryň güýçli täsiri bolýan, arassa howada gezelenç etmeýän, köp aladalanýan, ukusyny doly almaýan adamlar näsaglaýarlar. Zyýanly endikler, az hereketlilik, nädogry we

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI

Täzelikler

02.08.2021

30-njy iýulda Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri

Türkmen suratkeşleri Jumadurdy Bekdurdyýewiň we Robert Häkimowyň 80 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama sergi

Muzeýler

02.08.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly Şekillendiriş sungaty muzeýinde dürli baýramçylyk çäreleri bilen bir hatarda, baýramçylyk we sungat işgärleriniň şahsy sergileri, medeni çäreler yzygiderli geçirilip,

« Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, şu ýylyň awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda jemi 6 sany möhüm halkara çäre geçiriler.

Täzelikler

30.07.2021

Olar: 1. Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyndan, 2. Sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyndan, 3. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halkara sergisinden,

“Edep-başy salam”

Kitaphanalar

30.07.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Edep-başy salam” atly söhbetdeşligini geçirdi. Söhbetdeşligiň

KESELLERDEN GORANALYŇ

Täzelikler

29.07.2021

Saglyk — gymmatly baýlyk. Bu baýlygy aýap saklamak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmek zerur. Dogry iýmitleniň! Witaminlere baý gök önümleri we miweleri köpräk iýiň!

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BIRLEŞEN ARAP EMIRLIKLERINIŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISINI KABUL ETDI

Täzelikler

29.07.2021

28-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahmed Alhaý Hamad Hamis Al Hamelini kabul etdi.

“Türkmen milli oýunlary”

Kitaphanalar

29.07.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Nebitçi” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Türkmen milli oýunlary” atly söhbetdeşlikli bäsleşigini geçirdi.