HABARLAR


AGYR ATLETIKAÇY POLINA GURÝEWA OLIMPIÝA OÝUNLARYNDA TÜRKMENISTAN ÜÇIN ILKINJI MEDALY GAZANDY

Täzelikler

28.07.2021

27-nji iýulda Ýaponiýadan şatlykly habar gelip gowuşdy — XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň medalyny taryhda ilkinji gezek Türkmenistana Polina Gurýewa getirdi. Ol agyr atletika boýunça ýaryşlarda çykyş edip, 59 kilograma

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SAUD ARABYSTANY PATYŞALYGYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISINI KABUL ETDI

Täzelikler

28.07.2021

27-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň wezipä täze bellenen Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Said Osman Ahmed Suweýdi kabul etdi.

“Ýol hereketiniň harplygy”

Kitaphanalar

28.07.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Nebitçi” hem-de “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde “Ýol hereketiniň harplygy” atly çeper okaýyşly

ARASSAÇYLYK SAGLYKDYR

Täzelikler

27.07.2021

Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi her möwsümde ýüze çykyp biljek ýokanç keselleriň öňüni alýar. Ýokanç keseller, esasan, hapa ellerden, bişirilmedik iýmitlerden we arassalanmadyk suwdan geçýär. Saglygy berkitmek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

27.07.2021

26-njy iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary hem-de welaýatlaryň

HALY SUNGATYNYŇ WASPÇYSY

Muzeýler

27.07.2021

Irki döwürlerde dörän haly dokmaçylygy senedi müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşip, biziň döwrümize çenli beýik we inçe sungata öwrüldi. Bu halylar diňe biziň milletimiziň däl-de, eýsem, dünýä halklarynyň medeniýetiniň

AGYZ-BURUN ÖRTÜGI — KESELLERE GARŞY BERK BÖWET

Täzelikler

26.07.2021

Häzirki wagtda howadaky tozan bölejikleriniň mukdarynyň kadadan artandygy sebäpli, lukmanlar daşary çykylanda, hökman agyz-burun örtügini dakynmagy maslahat berýärler. Munuň özi kesellerden goranmagyň iň ygtybarly

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI BILEN ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI

Täzelikler

26.07.2021

24-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

26.07.2021

23-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

ELEKTRON KITAPHANA — DÖWREBAPLYK

Kitaphanalar

26.07.2021

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşlaryň tebigy zehinini we sungata höwesini ösdürmek, aýdym-saz sungatymyzy,