HABARLAR


Ählihalk bag ekmek dabarasy

Täzelikler

09.11.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze şypahananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

09.11.2020

6-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygynyň hormatyna Ahal welaýatynyň Ak

Wagyz-nesihat çäresi

Kitaphanalar

09.11.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň bilelikde gurnamagynda Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň

«Kitaphanalar- Bitaraplygyň mekanynda parahatsöýüjilikli syýasatyň wagyzçylary»

Kitaphanalar

09.11.2020

Golaýda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda kitaphana ýolbaşçylarynyň arasynda «Kitaphanalar- Bitaraplygyň mekanynda parahatsöýüjilikli syýasatyň wagyzçylary» atly iş maslahaty geçirildi.

«Sepilen tohumlar rysk bolup galdy, bereket eçildi, desterhan boldy»

Kitaphanalar

09.11.2020

Garaşsyz Hemişelik Bitarap ýurdumyzyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda Hasyl baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet ...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Täzelikler

06.11.2020

5-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi.

Altyn güýzüň berekedi

Muzeýler

06.11.2020

2020-nji ýylyň 5-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Hasyl toýuna bagyşlanyp «Altyn güýzüň berekedi» atly sergi gurnaldy.

«Bitaraplyk parahatçylygyň ak ýoly»

Kitaphanalar

06.11.2020

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy noýabr aýynyň 4-ne Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebi bilen bilelikde

«Eziz diýar Bitaraplyk şanly toýuny toýlaýar»

Täzelikler

06.11.2020

Ýakynda Garaşsyz ýurdumyzyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň

Melhemler hazynasy

Kitaphanalar

06.11.2020

Gahryman we mähriban Arkadag Prezidentimiziň pähim-paýhasyndan kemal tapan «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köpjiltli ensiklopedik kitabynyň on ikinji tomy Saglygy goraýyş we