HABARLAR


Tallymerjen sardobasy

Taryhy ýadygärlikler

31.03.2021

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Tallymerjen geňeşliginde ýerleşýän Tallymerjen sardobasy abat saklanyp galan sardobalaryň biri bolup, ol gadymy

«Parahatçylyk, ynanyşmak — dünýäň bagty, Arkadag!»

Kitaphanalar

31.03.2021

Milli Liderimiz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ähmiýetine ýokary baha berýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyzlyk her bir ynsanda watançylyk

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

30.03.2021

29-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Gülleýär Watanym-jan Türkmenistan

Muzeýler

30.03.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen atlandyrylan 2021-nji ýyl ýurdumyzyň syýasy durmuşynda ähmiýetli

Göçme sergi

Muzeýler

30.03.2021

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi dabaraly bellenjek, «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip atlandyrylan

Parahatlyk ýoly bilen öňe barýar eziz Watan

Kitaphanalar

30.03.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Inžener – tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

29.03.2021

26-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Türkmen gyzynyň Fransiýadaky üstünligi

Täzelikler

29.03.2021

Ýurdumyzyň milli aýdym-saz sungatynyň ajaýyp owazyndan ylham alýan zehinleriň kalbynda belent joşgun bar. Şol joşgundan döreýän aýdym-saz eserleri

«Gadamy batly-Aşgabat»

Kitaphanalar

29.03.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiziň meşhur Akhan diýen atynyň ilkinji

«Ýazyjynyň paýhas düwünçeginden»

Kitaphanalar

29.03.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň, B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasynyň, Türkmen döwlet