HABARLAR


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HYTAÝYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRINI KABUL ETDI

Täzelikler

14.07.2021

13-nji iýulda “Oguzhan” köşkler toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan Ini kabul etdi. Ol düýn Türkmenistana iki günlük resmi sapar bilen geldi.

“Öz ýurduňy bilýärmiň”

Kitaphanalar

14.07.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Altyn ýyldyz” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Öz ýurduňy bilýärmiň” atly sorag-jogap bäsleşigini geçirdiler.

BILIM ULGAMYNYŇ INNOWASION ÖSÜŞI YLMY-TEHNIKI ÖŇEGIDIŞLIKLERIŇ BINÝADYDYR

Täzelikler

13.07.2021

12-nji iýulda paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň welaýat merkezlerinde orta hünär we ýokary okuw mekdeplerinde okamaga isleg bildirýänlerden resminamalar kabul edilip başlandy.

Heýkeltaraşlaryň bäsleşigi

Halkara medeni gatnaşyklary

13.07.2021

Her güni toý-baýrama beslenýän eziz Diýarymyz ylymyň-bilimiň, medeniýetiň we sungatyň özara utgaşykly ösýän mekanyna öwrüldi. Ýurdumyzda döwlet we halkara derejesinde geçirilýän çäreler,

ŞU DÜZGÜNLERIŇ BERJAÝ EDILMEGI SIZIŇ SAGDYN BOLMAGYŇYZA ÝARDAM EDER:

Täzelikler

13.07.2021

— Elleri ýygy-ýygydan sabynlap ýuwmak; — Agyz-burun örtüklerini talabalaýyk dakynmak; — Öýlerde we iş ýerlerinde otaglaryň howasyny tämizläp durmak;

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI

Täzelikler

12.07.2021

9-njy iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Milli Geňeşiň wekilleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň,

ÝAKYMLY TÄSIR GALDYRDY

Muzeýler

12.07.2021

Türkmen halkynyň taryhyny, dünýä gymmatlyklarynyň genji-hazynasyna öwrülen ruhy mirasyny öwrenmek, gorap saklamak, dünýä ýaýmak muzeý işgärleriniň borjy bolup durýar. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde

“Milli terbiýe-bagtyýar geljegiň ajaýyp miwesi”

Kitaphanalar

12.07.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” atly çagalaryň sagaldyş we dynç-alyş

Hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyndan

Kitaphanalar

12.07.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitaby esasynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Çagalaryň bagtyýarlygy Watanymyzyň kuwwatydyr

Kitaphanalar

12.07.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ýeňiş kitaphana şahamçasynyň hem-de Bagtyýarlyk medeniýet öýüniň bilelikde gurnamagynda hormatly Prezidentimiziň çagalara döredýän şertlerinden peýdalanyp,