HABARLAR


Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli sergi

Muzeýler

21.04.2020

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň, aýratyn hem talyplaryň arasynda türkmeniň geçmiş taryhyny, milli mirasymyzy dikeltmek...

«Älem syry kitap bilen açylýar»

Kitaphanalar

21.04.2020

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda aprel aýynyň 20-ine Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet ...

Baýramçylyk konserti

Täzelikler

21.04.2020

Türkmen Bedewiniň milli baýramy mynasybetli 2020-nji ýylyň 20-nji aprelinde Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

21.04.2020

20-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

«Bitarap ýurt gül—gülüstan, jennet mekan Türkmenistan!» atly wagyz –nesihat çäresi

Kitaphanalar

21.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 30-njy orta mekdebiň bilelikde gurnamagynda «Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany» ýyly

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahatlary:

Täzelikler

20.04.2020

Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahatlary:

«Watançy şahyryň sözi-halkyň kalbynyň heňi» atly aýdym-sazly döredijilik duşuşygy

Kitaphanalar

20.04.2020

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Medeniýet köşgünde ...

2020-nji ýyl — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany»: Behişdi bedewlerimiz bilen sagdyn durmuş ýörelgesi

Täzelikler

20.04.2020

19-njy aprelda dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli ýörişi amala aşyryp, paýtagtymyzyň günorta künjeginde alnyp barylýan gurluşyk işlerini synlady.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

20.04.2020

17-nji aprelda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.

Yaş nesliň aladasy – bagtyýar geljegiň binýady

Täzelikler

20.04.2020

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir» diýen ýörelgä esaslanyp alyp barýan parasatly syýasatynyň, baş ugurlarynyň biri-de ýaş nesil baradaky taýsyz tagallalarydyr.