HABARLAR


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI YKDYSADY MESELELER BOÝUNÇA IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

12.03.2021

11-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň

Allergiýanyň öňüni nädip almaly?

Täzelikler

11.03.2021

Häzirki sepgit döwründe howanyň üýtgemegi, şeýle-de agaçlaryň gülläp, tebigatyň janlanmagy bilen, käbir adamlarda allergiýa ýagdaýy ýüze çykýar.

BELENT HORMATYŇ GÖRELDESI

Täzelikler

11.03.2021

Biz, türgenler, hormatly Prezidentimize näçe alkyş aýtsak hem bärden gaýdýar. Iň döwrebap mümkinçilikleriň gurşawynda türgenleşýäris.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dünýä çempionyny sarpalamak dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

11.03.2021

10-njy martda Türkmenistanyň Prezidenti, Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesine geldi.

Göçme sergi guraldy

Muzeýler

10.03.2021

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň içeri hem daşary syýasatynda hemmetaraplaýyn üstünliklere ýetmek üçin netijeli işler durmuşa geçirilýär. Hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe

Halkara zenanlar güni mynasybetli konsert geçirildi

Konsertler

10.03.2021

Gahryman Arkadagymyzyň «Zenanlar – Watanymyzyň buýsanjydyr» diýen şygary ýurdumyzda zenanlara goýulýan çuňňur hormat-sarpanyň nyşanydyr.

Türkmenistanyň Prezidenti «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Täzelikler

10.03.2021

9-njy mart-da hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy,

YKDYSADY HYZMATDAŞLYK GURAMASYNA BAŞLYKLYK ETMEK TÜRKMENISTANA GEÇIRILDI

Täzelikler

05.03.2021

4-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň çakylygy boýunça Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň

«Bagtdan paýly zenanlar» atly sergi

Muzeýler

05.03.2021

Pasyllaryň soltany hasaplanylýan bahar paslynyň gelmegi bilen gözel tebigatymyz ajaýyp görnüşe eýe bolýar. Türkmen sährasy gül gunçalara bürenip gülzarlyga öwrülýär.

«Zeminiň bezegi - mährem eneler!»

Kitaphanalar

05.03.2021

Türkmenistany Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda «Zeminiň bezegi - mährem eneler!» ady bilen Halkara 8-nji mart baýramy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.