HABARLAR


TÜRKMENISTAN — BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASY: PARAHATÇYLYGY WE DURNUKLY ÖSÜŞI ÜPJÜN ETMEKDE HYZMATDAŞLYK

Täzelikler

07.07.2021

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygy bilen duşuşdy

TÜRKMENISTANDA EKOLOGIÝA SYÝAHATÇYLYGYNYŇ ÖSDÜRILIŞI

Syýahatçylygyň mekany

07.07.2021

Häzirki döwürde ýurdumyzda syýahatçylyk pudagyny ösdürmeklige aýratyn üns berilýär. Dünýä ýurtlarynyň tejribesinde syýahatçylygyň dürli görnüşleri bardyr. Olara taryhy-medeni ýadygärliklere syýahat, şypahanalara syýahat,

Gözlerimiziň guwanjy, göwünlerimiziň buýsanjy

Kitaphanalar

07.07.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirligi bilen Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň bilelikde gurnamagynda Gökderede ýerleşýän “Altyn sümmül”

“Kitap – bilimleriň açary”

Kitaphanalar

07.07.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy tomusky dynç alyş möwsüminde ýurdumyzyň iň gözel künjegi bolan Gökdere jülgesinde ýerleşýän

“Biz ertekileri suratlandyrýarys”

Kitaphanalar

07.07.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Altyn ýyldyz” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde türkmen halk ertekilerine bagyşlanan “Biz ertekileri suratlandyrýarys”

“Pyragynyň köňül kelamy”

Kitaphanalar

07.07.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Kärdeşler Arkalaşygynyň milli merkeziniň Gökderedäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Pyragynyň köňül kelamy”

Şekillere siňen sungatym

Muzeýler

05.07.2021

Türkmenistanyň Prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow ýurt başyna geçen ilkinji günlerinden başlap türkmen halkynyň milli medeni mirasyna, sungatyna aýratyn üns berip başlady. Gahryman Arkadygymyz:

GÜN URMASYNDA ILKINJI KÖMEK

Täzelikler

05.07.2021

Tomus paslynda başgapsyz gezelenç etmek Gün urmasyna sebäp bolup biler. Gün urmasy ýüze çykanda, ilkinji nobatda, «Tiz kömege» jaň etmeli.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Täzelikler

05.07.2021

2-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI

Täzelikler

02.07.2021

1-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk ge¬ňeşiniň gi¬ňişleýin mejlisini geçirdi.