HABARLAR


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

20.07.2022

18-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine oba hojalygynda we ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan işler bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

“Gözel paýtagtym-göwün şadym”

Kitaphanalar

20.07.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasy “Aşgabat” seýilgähinde geçirilen “Gözel paýtagtym-göwün şadym” ady bilen aýdym-sazly döredijilik festiwalynda kitap sergisini gurnady we sergä giňişleýin syn berdi.

“Kitap – bahasyz baýlyk”

Kitaphanalar

20.07.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Gökderedäki “Altyn ýyldyz” çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde “Kitap – bahasyz baýlyk” ady bilen sergi gurnaldy we gürrüň geçirildi.

Çagalarda kitap okamak endigini sanly ulgamyň üsti bilen wagyz edildi

Kitaphanalar

20.07.2022

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy öz ýaş okyjylarynyň tomus dynç alyş döwründe Gökderedäki “Çynar” dynç alyş merkezinde bolup, https://chagalar-kitaphana.gov.tm/ atly resmi saýtynda çagalaryň arasynda kitap okamak

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly mynasybetli “Belentligiňe älem içre taý ýokdur, Dünýä nusga bolup dörän Arkadag!” atly dabara

Kitaphanalar

20.07.2022

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Belentligiňe älem içre taý ýokdur, Dünýä nusga bolup dörän Arkadag!” ady bilen dabara geçirildi. Dabara ýazyjy-şahyrlar, kitaphana işgärleri we okyjylar gatnaşyp, “Halkyň Arkadagly zamanasy”

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

19.07.2022

18-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY

Täzelikler

18.07.2022

16-njy iýulda sanly ulgam arkaly Milli Geňeşiň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on dokuzynjy maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan kanunlaryň taslamalarynyň birnäçesine garaldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy

Täzelikler

18.07.2022

15-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy. Ozal habar berlişi ýaly, düýn Daşkentde ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi. Olaryň netijeleri boýunça gazanylan möhüm ylalaşyklar we gol çekilen resminamalaryň uly toplumy gepleşikleriň örän netijeli bolandygyna şaýatlyk edýär.

„Milli mirasymyz egsilmez baýlygymyz“ atly duşuşyk geçirildi

Muzeýler

18.07.2022

Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan joşup çykan „Ömrümiň manysy“ atly ajaýyp eserine esaslanyp, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Döwlet Neşirýat gullugy bilen bilelikde „Milli mirasymyz egsilmez baýlygymyz“

“Kitap – biziň dostumyz” atly söhbetdeşlik

Kitaphanalar

18.07.2022

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminiň dowam edýän günlerinde Gökderedäki “Çynar” çagalar dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda “Kitap – biziň dostumyz” atly söhbetdeşlik geçirdi.