HABARLAR


ÝITI RESPIRATOR KESELINDEN GORANMAGYŇ ÝÖNEKEÝ USULLARY

Täzelikler

02.07.2021

Her bir adam öz saglygyny goramak üçin ýiti respirator we gaýry üzülmeler hakynda esasy maglumatlary bilmelidir. Lukmanlarymyzyň tas-syklamaklaryna görä, ýiti respirator keseli örän çalt ýaýraýar

HORMATLY PREZIDENTIMIZ DAÝHANLARYŇ ZÄHMET ÝEŇIŞLERI BARADAKY HASABATLARY KABUL ETDI

Täzelikler

02.07.2021

30-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Lebap, Mary we Daşoguz welaýatlarynyň häkimleriniň ýurdumyzyň gallaçylarynyň däne

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly maslahat

Medeni miras

02.07.2021

2021-nji ýylyň 29-30-njy iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet baradaky guramasy (UNESCO), şeýle hem ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli

Bilbil sahnada saýranda

Teatr we kino dünýäsi

01.07.2021

25-nji iýunda Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda täze sahnalaşdyrylan «Gül-Bilbil»

«Saz rowaýatyndaky» sungat hakykaty

Teatr we kino dünýäsi

01.07.2021

Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatry «Saz rowaýaty» atly täze oýny bilen Medeniýet hepdeligine sowgatly geldi. Bu oýun Lebap sebitlerinde irki döwürlerden bäri aýdylyp gelinýän «Gelin ýöreýşi»

Hormatly Prezidentimiz “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Täzelikler

01.07.2021

29-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gün-günden gözelleşýän ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde bina edilen kaşaň “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Sadyr Žaparow bilen gepleşikleri geçirdi

Täzelikler

01.07.2021

28-nji iýunda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen resmi sapar bilen ýurdumyza gelen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň arasynda gepleşikler geçirildi.

Paýtagtymyzda «Arkadag» myhmanhanasynyň açylyşy mynasybetli dabara hem-de «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada «Alkyş Size, şöhrat Size, Arkadag!» atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi

Konsertler

30.06.2021

2021-nji ýylyň 29-njy iýunynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde kaşaň «Arkadag» myhmanhanasynyň açylyş dabarasy geçirildi. Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmagynda geçirilen

“Bagtyýar durmuşymyzyň gül-gunçalary”

Kitaphanalar

28.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasy ýaňy – ýakynda Gökderedäki “Şöhle” çagalar sagaldyş

“Medeniýet dost-doganlygyň köprüsi”

Kitaphanalar

24.06.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy Gökderedäki “Altyn ýyldyz” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Medeniýet dost-doganlygyň köprüsi” atly söhbetdeşligini geçirdi