HABARLAR


“Daşky gurşawyň gözelligi- bagtyýar ýaşaýşyň kepili”

Kitaphanalar

06.06.2022

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli “Daşky gurşawyň gözelligi-bagtyýar ýaşaýşyň kepili” atly duşuşyk çäresi geçirildi.

“Welosiped – sagdyn ýaşaýşyň gözbaşy” ady bilen geçirilen söhbetdeşlik

Kitaphanalar

06.06.2022

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda öz okyjylary bilen Bütindünýä welosiped güni mynasybetli “Welosiped – sagdyn ýaşaýşyň gözbaşy” ady bilen söhbetdeşlik geçirdi.

ÝURDUMYZYŇ ÇAGALAR SAGALDYŞ MERKEZLERINDE TOMUSKY DYNÇ ALYŞ MÖWSÜMI BAŞLANDY

Täzelikler

03.06.2022

2-nji iýunda paýtagtymyzdaky Çagalar we ýetginjekler köşgüniň öňündäki meýdançada mekdep okuwçylaryny Köpetdagyň ajaýyp künjeginde ýerleşýän özboluşly tebigy şypahana bolan Gökderä ugratmak dabarasy geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Saud Arabystany Patyşalygyna sapary tamamlandy

Täzelikler

03.06.2022

2-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna saparynyň çäklerinde Medine şäherine bardy.

“Welosiped binasy – binagärlik dürdänesi”

Kitaphanalar

03.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň bilelikde gurnamagynda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli “Welosiped binasy – binagärlik dürdänesi” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

“Sportuň ösen Watany”

Kitaphanalar

03.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Nury Baýramow adyndaky kitaphana şahamçasy Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasatynyň Baş müdirliginiň 1- nji sport mekdebiniň türgenleriniň arasynda gurnalmagynda “Sport-saglyk hem işjeňlik” ady bilen gürrüň geçirdi.

“Sportuň ösen Watany”

Kitaphanalar

03.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasy Bütindünýä welosiped güni mynasybetli paýtagtymyzyň Ak şäherim Aşgabat binasynda “Sportuň ösen Watany” ady bilen Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň türgenleri bilen duşuşyk çäresi geçirildi.

“Dünýäň mahmal owazy, çagajyklaň gülküsi”

Kitaphanalar

03.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň “Çynar” çagalar dynç alyş merkeziniň bilelikde gurnamagynda Gökderedäki “Çynar” çagalar sagaldyş merkezinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli “Dünýäň mahmal owazy, çagajyklaň gülküsi” ady bilen baýramçylyk çäresi geçirildi.

“Çaga terbiýesinde türkmen milli oýunlarynyň ähmiýeti”

Kitaphanalar

03.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäher sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Çaga terbiýesinde türkmen milli oýunlarynyň ähmiýeti” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

KADALARY BERJAÝ EDELIŇ!

Täzelikler

02.06.2022

Saglygy aýap saklamak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmek zerurdyr. Dogry iýmitleniň! Witaminlere baý gök önümleri we miweleri köpräk iýiň! Olary iýmezden ozal, gowy edip ýuwmagy ýatdan çykarmaň! Tagamlary talabalaýyk we dogry taýýarlaň!