HABARLAR


“Kitap-ruhy hazyna”

Kitaphanalar

26.07.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Gökderedäki “Şöhle” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan ýaş nesillerimiziň arasynda “Kitap-ruhy hazyna” ady bilen kitap sergisi gurnaldy we gürrüň geçirildi.

“Ertekiler ummanyna syýahat”

Kitaphanalar

26.07.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin DES-indaki kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Nesil” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Ertekiler ummanyna syýahat” ady bilen sergi gurnaldy we çeper okaýyş geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI

Täzelikler

25.07.2022

23-nji iýulda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Onda Milli Geňeşiň Mejlisiniň 16-njy iýulda geçirilen on dokuzynjy maslahatynda kabul edilen Kanunlar makullanyldy.

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGYNYŇ WE ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI

Täzelikler

25.07.2022

24-nji iýulda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.

GÜNÜŇ ÝITI ŞÖHLESINDEN GORANYŇ!

Täzelikler

25.07.2022

► Tomus möwsüminde howanyň aşa gyzmagy netijesinde Günüň ýiti şöhlesinden goranyň.

“Zer gadryny zergär biler” atly zergärçilik sungaty barada söhbetdeşlik

Kitaphanalar

25.07.2022

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomusky dynç alyş möwsüminde “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar dynç alyş merkezinde zergärçilik sungatyna bagyşlap, “Zer gadryny zergär biler” ady bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Hormatly Prezidentimiz sebitiň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy

Täzelikler

22.07.2022

21-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen ugrady.

Beýik ösüşlere beslenýän Watan

Kitaphanalar

22.07.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň bilelikde gurnamagynda “Beýik ösüşlere beslenýär Watan ” ady bilen Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde döredijilik duşuşygy geçirildi.

Täze eýýamynyň Galkynyşy döwri döredijiligiň, ylham-joşgunynyň zamanasy

Kitaphanalar

22.07.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Garajaoglan” seýilgähinde “Täze eýýamynyň Galkynyşy döwri döredijiligiň, ylham-joşgunynyň zamanasy”

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GRUZIÝANYŇ PREMÝER-MINISTRINI KABUL ETDI

Täzelikler

21.07.2022

20-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip paýtagtymyza gelen Gruziýanyň Premýer-ministri Irakli Garibaşwili bilen duşuşdy.