HABARLAR


Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

23.02.2021

22-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, «Türkmen atlary»

Döredijilik duşuşygy

Täzelikler

23.02.2021

22-nji fewralda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy bilen Ermenistanyň Komitas adyndaky döwlet konserwatoriýasynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly döredijilik duşuşygy geçirildi.

«Döwletlilik, parahatlyk, dost-doganlyk ýörelgämiz»

Kitaphanalar

23.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň

Çagalaryň söýgüli şahyry

Kitaphanalar

22.02.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»

Kitaphanalar

22.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Garadamak şäherçe kitaphana

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Täzelikler

22.02.2021

19-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Döwrebap bibliografik görkezijiler

Kitaphanalar

19.02.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, Türkmen Döwlet Medeniýet instituty bilen bilelikde «Döwrebap bibliografik görkezijiler»

«Mukaddes Garaşsyz Türkmenistanym-şahyrlaryň dillerinde dessanym»

Kitaphanalar

19.02.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäherindäki 76-njy orta mekdebiň

Aýdym-sazly söhbetdeşlik duşuşygy

Täzelikler

19.02.2021

Ýakynda Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebinde, saz gurallary sazlaýjy bolup zähmet çekýän Ýewgeniý Sapeginiň 75 ýaş toýy mynasybetli «Toý baýramly – mekan» atly aýdym-

«Halypa şägirt duşuşygy»

Täzelikler

19.02.2021

Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň gurnamagynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde