HABARLAR


“ Biz – gözel Watanyň elwan gülleri, eziz Arkadagyň şat nesilleri ! ”

Kitaphanalar

01.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Büzmeýin kitaphana şahamçasy bilen Büzmeýin etrabyndaky 135-nji çagalar bagynyň bilelikde gurnamagynda “Biz – gözel Watanyň elwan gülleri, eziz Arkadagyň şat nesilleri!”

“Baldan süýji balalar”

Kitaphanalar

01.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Hajy Ysmaýylow adyndaky kitaphana şahamçasynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli “Baldan süýji balalar” ady bilen çeper okaýyş geçirildi.

“Bagtyýar nesiller-ýurduň geljegi”

Kitaphanalar

01.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gypjak kitaphana şahamçasy 155-nji çagalar bagynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli “Bagtyýar nesiller-ýurduň geljegi” ady bilen gürrüňdeşlik çäresini geçirdi.

“Çagalar -Watanymyzyň geljegi”

Kitaphanalar

01.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Magtymguly adyndaky merkezi kitaphanasy bilen 70-nji çagalar bagynyň bilelikde gurnamagynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli “Çagalar -Watanymyzyň geljegi” ady bilen çäre geçirildi.

“Türkmenistan –ajaýyp çagalygyň ýurdy”

Kitaphanalar

01.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasy Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli “Türkmenistan –ajaýyp çagalygyň ýurdy” ady bilen gürrüňdeşlik çäresini geçirdi.

Şugundyryň peýdasy

Täzelikler

31.05.2022

Gün nuruny bolluk bilen eçilensoň, sahawatly topragymyzda bitýän gök we bakja önümleriniň hatarynda şugundyryň adamyň saglygy üçin peýdasy köpdür.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

Täzelikler

31.05.2022

30-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna, öň¬de boljak şanly senelere ýokary derejede taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

«Garaşsyz Diýaryň gül-gunçalary»

Muzeýler

31.05.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, „Halkyň Arkadagly zamanasy“ ýylynda Çagalary goramagyň Halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasyndaky eserlerden „Garaşsyz Diýaryň gül-gunçalary“ atly baýramçylyk sergisi gurnaldy.

“Eziz mekanyň bagtyýar nesilleri”

Kitaphanalar

31.05.2022

Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäherindäki “Gül zemin” dynç alyş merkezinde “Eziz mekanyň bagtyýar nesilleri”- atly, Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli edebi sazly ertirlik geçirildi.

TÜRKMEN HALYSYNYŇ BAÝRAMY MYNASYBETLI B.NURALY ADYNDAKY ÇAGALAR ÇEPERÇILIK MEKDEBINDE GEÇIRILEN SERGI DABARASY

Täzelikler

30.05.2022

B.Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň haly bölüminde okaýan okuwçylaryň türkmen halysynyň baýramy mynasybetli gurnan sergisi we onuň çäginde eden çykyşlary dabaraly ýagdaýda geçirildi.