HABARLAR


,,Tebigat biziň öýümizdir,,

Kitaphanalar

21.06.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitahanasynyň ýaňy-ýakynda Gökderedäki ,,Çeşme,, çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde ,,Tebigat biziň öýümizdir,,

“Türkmen halk matallary”

Kitaphanalar

21.06.2021

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy tomus paslynyň ilkinji günlerinde Gökderedäki “Ýaşlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Türkmen halk matallary”

Türkmen medeniýeti we Magtymguly Pyragynyň şygryýeti bitewi gymmatlykdyr

Kitaphanalar

17.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli Konserwatoriýasynyň

“Milli Medeniýetiň güllän zamany, Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy”

Kitaphanalar

17.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Nury Baýramow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnama- gynda “Ylham” seýilgähinde “Milli Medeniýetiň güllän zamany, Arzuwlan zamanaň geldi Pyragy”

“KÜŞTDEPDI TANSY – DÜNÝÄ MEDENIÝETINIŇ GYMMATLYGY”

Kitaphanalar

08.06.2021

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyñ B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynda “Küştdepdi tansy – dünýä medeniýetiniň gymmatlygy” atly söhbetdeşlik geçirdi.

Türkmen tebigaty – ýaşaýşyň gözbaşy

Kitaphanalar

07.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni

Parahatçylyk – hoşniýetli ýörelge

Kitaphanalar

03.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda paýtagtymyzyň gözel ýerinde ýerleşýän “Ylham”

Türkmenistan – bagtly çagalaryň ýurdy

Kitaphanalar

03.06.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy paýtagtymyzyň Aşgabat

“Watanyň geljegi – bagtyýar nesil” atly baýramçylyk dabarasy.

Kitaphanalar

03.06.2021

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda “Aşgabat” seýilgähinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli “Watanyň geljegi – bagtyýar nesil” ady bilen baýramçylyk dabarasyny geçirdi.

“Aşgabat - bagtyýarlyk döwrüniň paýtagty”

Kitaphanalar

31.05.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasy paýtagtymyzyň gözel seýilgähleriniň birinde “Aşgabat - bagtyýarlyk döwrüniň paýtagty” ady