HABARLAR


TÜRKMEN HALKYNYŇ ARKADAGYNYŇ HORMATYNA BAÝRAMÇYLYK KONSERTI

Täzelikler

30.06.2022

29-njy iýunda Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasyndaky” “Türkmeniň ak öýi” binasynyň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda baýramçylyk konserti geçirildi. Bu dabara halkara jemgyýetçilikde uly abraýa mynasyp bolan, adamzadyň ählumumy meselelerini çözmekde işjeň orny hem-de täzeçil çemeleşmeleri bilen tanalýan, häzirki döwrüň görnükli jemgyýetçilik we syýasy işgäri, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli döredijilik sowgady boldy.

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi

Täzelikler

30.06.2022

29-njy iýunda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklygynda altynjy Hazar sammiti geçirildi. Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň Aşgabat duşuşygy kaşaň “Arkadag” myhmanhanasynda guraldy.

“MÄHRIBAN ARKADAGYMYZYŇ NUSGALYK ESERLERI- BEÝIK ÖSÜŞLERIŇ GÖZBAŞY” ATLY SÖHBETDEŞLIK

Kitaphanalar

30.06.2022

Türkmenistanyň Ýaşlar guramasynyň Köpetdag etrap geňeşligi we Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy, tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Şöhle” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde öz okyjylary bilen Gahryman Arkadagymyzyň ýiti galamyndan syzylyp çykan kitaplary barada “MÄHRIBAN ARKADAGYMYZYŇ NUSGALYK ESERLERI - BEÝIK ÖSÜŞLERIŇ GÖZBAŞY”

“ASYRLARA ÝAŇ SALÝAN TÜRKMEN MIRASY” atly ylmy maslahat geçirildi

Täzelikler

29.06.2022

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň medeniýet ulagamynda täze ösüşler giň gerim alýar. “Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni” mynasybetli ýurdumyzda her ýyl

TÜRKMEN TOPRAGYNDA DOST-DOGANLYK OWAZLARY

Täzelikler

29.06.2022

Ýurdumyzda toýlaryň toýlara ulaşýan, bu toýlaryň paýtagtymyzda geçiriljek VI Hazar sammitine sepleşýän günlerinde Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Türkmeniň ak öýi» binasynyň öňündäki meýdança türkmen

“Medeniýetim bar, mertebäm bar” atly Medeniýet we sungat işgärleriniň gününe bagyşlap döredijilik duşuşygy.

Kitaphanalar

29.06.2022

Türkmenistanyň Ýaşlar guramasynyň Köpetdag etrap geňeşligi we Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy, tomusky dynç alyş möwsüminde Gökderedäki “Çynar” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde Medeniýet we sungat

“Buýsanjymyz, guwanjymyz- Arkadagly Serdarymyz” atly söhbetdeşlik.

Kitaphanalar

29.06.2022

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda kitaphana işgärleriniň gatnaşmagynda “Buýsanjymyz, guwanjymyz- Arkadagly Serdarymyz” atly söhbetdeşlik geçirildi.

“Türkmen milli oýunlarynyň çagalary terbiýelemekdäki ähmiýeti”

Kitaphanalar

27.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Nury Baýramow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat şäheriniň Sport we Ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Türkmen milli oýunlarynyň çagalary terbiýelemekdäki ähmiýeti”

Gender deňligi – zenan hormatynyň beýikligi.

Kitaphanalar

27.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy “Gender deňligi – zenan hormatynyň beýikligi” ady bilen wagyz-nesihat çäresini geçirdi.

“Halkyň kalby bolup dünýä ýaň salýar türkmen medeniýeti, türkmen sungaty”

Kitaphanalar

27.06.2022

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Garadamak şäherçe kitaphana şahamçasy “Ylham” seýilgähinde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Halkyň kalby bolup dünýä ýaň salýar türkmen medeniýeti türkmen sungaty” ady bilen baýramçylyk çäre geçirildi.