HABARLAR


ÖRKÜNI AÝDYMA BAGLAN BAGŞY

Medeni miras

26.07.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň Arkadagymyzyň nusgalyk ýolundan ýöräp, türkmeniň milli ýol-ýörelgelerine uly üns bermegi bizi diýseň buýsandyrýar. Milli mirasy öwrenmekde, halypa-şägirtlik mekdebinde Gahryman Arkadagymyzyň millilige ýugrulan kitaplary bize ebedi mekdepdir.

SAHY JEPBAROW ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

Täzelikler

26.07.2023

Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebiniň täze okuw binasy, dolandyryş we beýleki desgalary Arkadag şäherinde gurlup, gurluşyk taslamasy esasynda mekdebiň binasy 240 orunlyk bolup durýar.

“Ruhy gymmatlyklaryň hazynasy”

Kitaphanalar

26.07.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly kitabyndan “Ruhy gymmatlyklaryň hazynasy” ady bilen kitap sergi gurnaldy we gürrüňdeşlik geçirildi.

Bagtyýar çagalaryň bagtly pursatlary

Täzelikler

26.07.2023

Bagtyýar çagalygyň mekany hasaplanýan meşhur Gökdere jülgesi jana şypaly arassa howasy, gaýtalanmajak tebigat gözellikleri bilen has-da tapawutlanýar. Gojaman daglar, salkyn jülge, towlanyp akýan çeşme behişdi mekana öwrülen bu ýerde «Gökderäniň aýdymyny» dillerine sena edinen çagalar özleriniň iň bir gyzykly, şadyýan pursatlaryny başdan geçirýärler.

ARKADAG ŞÄHERINIŇ GÖROGLY ADYNDAKY DÖWLET ATÇYLYK SIRKI

Täzelikler

26.07.2023

Hormatly Prezidentimiziň türkmen medeniýetini we sungatyny ösdürmekde çekýän irginsiz zähmeti netijesinde, Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda milli sirk sungatyny täze sepgitlere ýetirmek, şan-şöhraty bütindünýä ýaýran ahalteke bedewleriniň, türkmen jigitleriniň gatnaşmagynda

“TÜRKMENIŇ AK ÖÝI – MUKADDES OJAK ” ATLY SÖHBETDEŞLIK

Kitaphanalar

25.07.2023

Türkmenistanyň B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Gökderedäki “Ýaşlyk” çagalar dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda türkmeniň ak öýlerine bagyşlap, “Türkmeniň ak öýi – mukaddes ojak ” atly söhbetdeşlik geçirdi.

“Paýhas çeşmesi” atly kitapdan

Kitaphanalar

25.07.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň Gökderedäki “Beýik Serdar nesilleri” çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde tomusky dynç alyş möwsüminde dynç alýan çagalaryň arasynda “Paýhas çeşmesi” atly kitabyndan sesli okaýyş geçirildi.

Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly kitabyndan söhbetdeşlik geçirildi

Kitaphanalar

25.07.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy, Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasy, Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasynyň bilelikde gurnamagynda Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly kitabyndan söhbetdeşlik geçirildi.

“Ertekiler dünýäsine syýahat”

Kitaphanalar

25.07.2023

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Salyh adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda “Türkmenstandartlary” Baş Döwlet gullugynyň Gökderedäki “Beýik Serdar nesilleri” çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde tomusky dynç alyş möwsüminde şadyýan dynç alýan çagalaryň arasynda “Ertekiler dünýäsine syýahat” ady bilen kitap sergisi gurnaldy

ARKADAG ŞÄHERINIŇ TARYHY WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI

Muzeýler

24.07.2023

Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň edara ediş-dolandyryş we beýleki binalary Arkadag şäherinde gurlan. Muzeýde Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy bölümi, Ylmy-barlag we sergi işlerini guramak bölümi, Muzeý gymmatlyklaryny hasaba almak we saklamak bölümi, Medeni-aň bilim we usulyýet işleri bölümi, Çeperçilik-dikeldiş we mahabatlandyryş-neşir edijilik bölümi bar.