HABARLAR


Dargyň sesi-ajaýyp mukam

Kitaphanalar

22.05.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Dargyň sesi-ajaýyp mukam” atly edebi-duşuşyk dabarasy geçirildi. Dabarada Aşgabadyň çeper haly kärhanasyndan Türkmenistanyň at gazanan halyçysy Ogulnabat Durdyýewa,

Hormatly Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Kitaphanalar

22.05.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen Büzmeýin etrap Medeniýet öýleriniň bilelikde gurnamagynda Bagyr Medeniýet öýinde hormatly Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat”

“Aşgabat-ynsanperwerlik ýörelgeleriniň mekany”

Kitaphanalar

22.05.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Durdy Gylyç adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Aşgabat Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde

Ýalkym saçýar medeniýetiň şuglasy, Ösüşlere eýe türkmen sungaty

Kitaphanalar

22.05.2021

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Ýalkym saçýar medeniýetiň şuglasy, Ösüşlere eýe türkmen sungaty” atly edebi-duşuşyk dabarasy geçirildi.

“Döredijilik duşuşygy”

Täzelikler

18.05.2021

Maýa Kuliýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky TDÝSM-de ençeme ýyllaryň dowamynda zähmet çekip we bir- näçe şägirtleri ýetişdiren Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri,

«Aşgabat – gülleýişiň şäheri» atly sergisi

Muzeýler

18.05.2021

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda 140 ýyllygy bellenilýän Aşgabady ösdürmek, täze desgalaryň gurluşygy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmak

“Goşa mukaddesligiň baýramy”

Kitaphanalar

18.05.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Çoganly şäherçe kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 66-njy orta mekdepde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni

“Döwrüň hukuk binýady we Döwlet baýdagy”

Kitaphanalar

18.05.2021

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy we 29-njy orta mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Döwrüň hukuk binýady we Döwlet baýdagy”

“Ak paýtagtym - ak bagtym” atly söhbetdeşlik.

Kitaphanalar

18.05.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň 76-njy orta mekdebinde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň günsaýyn özgerýän keşbini wasp edip, “Ak paýtagtym - ak bagtym”

“Adyl kanun, şöhläň dünýä ýaýraýar”

Kitaphanalar

18.05.2021

Türkmenistanyñ Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy ýaňy-ýakynda Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen 132-nji hem-de 29-njy orta mekdeplerinde ýurdumyzda Döwlet derejesinde bellenilýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň